TRE VIR­KE­LIG Snit: x, x

Dansk sejr over Ser­bi­en ud­lø­ser EM- mat­ch­bold mod Al­ba­ni­en og sik­rer Dan­mark top to pla­ce­ring ved VM lond­træk­ning

BT - - SPORTEN -

EM- kva­li­fi ka­tion, grup­pe I kant, men træk­ker na­tur­ligt ind i ba­nen som en hy­brid mel­lem en play­ma­ker og en an­gri­ber og åb­ner der­for en off en­siv plov­fu­re på ven­stre fl an­ke de­di­ke­ret til den an­grebs­ivri­ge Si­mon Poul­sen.

Flot an­grebs­spil

Dan­mark tog fø­rin­gen i en før­ste halv­leg, hvor de rød­hvi­de le­ve­re­de no­get af det mest va­ri­e­re­de an­grebs­spil læn­ge set i Par­ken.

En snor­li­ge afl eve­ring fra Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg, en kæ­len kat­te­po­te af et ned­tag og afl æg­ning fra Bendt­ners støv­le og iskold fi nish fra Yus­suf Poul­sen.

Dan­sker­ne fi k igen ser­ber­ne på gla­tis med et dansk straff es­park til føl­ge.

Da Dan­mark spil­le­de test­kamp i Oden­se mod Tyr­ki­et, for­søg­te Ni­ck­las Bendt­ner at sni­ge sig til at ek­se­kve­re, men an­fø­rer Da­ni­el Ag­ger sat­te sig igen­nem. Sam­me op­trin gen­tog sig mod Ser­bi­en – Ni­ck­las Bendt­ner klar til at spar­ke, men sendt væk i sid­ste øje­blik af Da­ni­el Ag­ger. Han spar­ke­de eft er­føl­gen­de svagt og måt­te se sit for­søg kla­ret af Vla­di­mir Sto­j­ko­vic.

Han var igen ser­ber­ne en vig­tig mand, da Si­mon Poul­sen fandt Yus­suf Poul­sen med et mil­li­me­ter præ­cist ind­læg, men an­gri­be­rens ho­ved­stød blev af­vær­get af den vel­pla­ce­re­de må­l­mand.

1- 0 ved pau­sen var tæt på at væ­re et mål for lidt.

Stor red­ning af Sch­mei­chel

Ser­ber­ne åb­ne­de ag­gres­sivt fra an­den halv­legs be­gyn­del­se, og Kasper Sch­mei­chel vift ede et hårdt ho­ved­stød fra An­der­le­cht- an­gri­be­ren Mi­tro­vic på over­lig­ge­ren. Hvor­dan kun­ne den sto­re ser­bi­ske fron­tan­gri­ber stå så fri på en død­bold?

Ser­bi­ens kro­nisk un­der­præ­ste­ren­de ’ Ør­ne’. Vur­de­ret ud fra den sto­re pul­je af ta­lent­ful­de ser­bi­ske spil­le­re har hol­det kva­li­fi ce­ret sig for få gan­ge til slut­run­der si­den 90er­nes tragi­ske ju­gosla­vi­ske bor­ger­krig, og her ba­lan­ce­re­de man på ran­den af end­nu et kno­ck­out, og med den emi­nen­te Ne­manja Ma­tic for­søg­te ser­ber­ne at pres­se sig ind i kam­pen. Og det med eff ekt.

Kam­pen vendt på ho­ve­d­et

Kam­pen blev vendt på ho­ve­d­et, dan­sker­ne tryk­ket til­ba­ge og Kasper Sch­mei­chel måt­te fl ere gan­ge træ­de til i rol­len som brand­sluk­ker, før ind­skift ede Jakob Poul­sen score­de det af­gø­ren­de mål.

Det be­ty­der sam­ti­dig, at Dan­mark er sik­ker på at bli­ve se­e­det i lag to ved lod­træk­nin­gen til VM- kva­li­fi ka­tio­nen frem mod tur­ne­rin­gen i Rusland i 2018. Her træk­kes der lod 25. juli, og sej­ren over Ser­bi­en – selv om FI­FAs me­to­der til ud­reg­ning af po­int til ver­dens­rang­li­sten er ab­surd ind­vik­le­de – gi­ver Dan­mark po­int nok til en pla­ce­ring i lag to.

Yus­suf Poul­sen sen­der Dan­mark på vin­der­kurs med sin flot scor­ing i før­ste halv­leg.

Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.