TJEK- INN I PRAG ’’

De dan­ske U21- dren­ge er lan­det i Tjek­ki­et, hvor de i de kom­men­de uger skal for­sø­ge at skri­ve hi­sto­rie ved at ero­bre EM- tit­len

BT - - SPORTEN - U21- EM Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ spor­ten. dk srkr@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk Las­se Vi­gen Christensen

Ma­ve­for­nem­mel­sen er god. Jeg sy­nes ik­ke, vi har no­gen grund til ik­ke at ha­ve det

Sø­ren Hang­høj Kristensen » Det lug­ter af fod­bold og si­trer i luft en. «

For­hol­de­ne om­kring Chri­sti­an Nør­gaard er spartan­ske. Et fal­de­fær­digt sta­dion med fal­me­de rø­de sæ­der, af­skal­le­de væg­ge, der en­gang var hvi­de, og en cen­ti­me­ter støv på de fl øjls­be­klæd­te pres­se­plad­ser.

Men Brønd­by- spil­le­ren har ret. Der er spæn­ding og fod­bold i luft en på Vik­to­ria Zhirko­vs sta­dion i cen­trum af Prag. En spæn­ding skabt af et dansk U21- lands­hold, der ons­dag åb- ner EM mod vært­s­na­tio­nen Tjek­ki­et.

I går mor­ges lan­de­de stør­ste­delen af hol­det i den by, der de næ­ste to- tre uger dan­ner ram­men om en af de mest re­a­li­sti­ske ti­tel­drøm­me, et dansk fod­bold­lands­hold har haft i man­ge år.

God ma­ve­for­nem­mel­se

Og net­op der­for er stem­nin­gen ek­stra in­tens. Fal­der alt i hak, kan de dan­ske U21- dren­ge vin­de EM. Kva­li­te­ter­ne er til det.

» Ma­ve­for­nem­mel­sen er god. Jeg sy­nes ik­ke, vi har no­gen grund til ik­ke at ha­ve det. Nu har vi snak­ket om det i så lang tid, « si­ger Las­se Vi­gen Christensen, der er ud­set til en nøg­lerol­le på den dan­ske midt­ba­ne.

» Det er ba­re dej­ligt at kom­me i gang nu og kom­me lidt tæt­te­re på, så vi er fri for at snak­ke og får lov at be­vi­se no­get i ste­det for. Jeg glæ­der mig helt vildt, « fort­sæt­ter Ful­ham- spil­le­ren, der fi k for­kor­tet træ­nin­gen i går på grund af lyn, tor­den og en for­sin­ket bus.

U21- dren­ge­ne har spen­de­ret den se­ne­ste uge i træ­nings­lejr i Ved­bæk, men med an­kom­sten til Prag, er fo­re­stil­lin­ger ble­vet til vir­ke­lig­hed og for­håb­nin­ger til for­vent­nin­ger.

» Nu spid­ser det til. I dag fi k jeg li­ge øjen­kon­takt med Jonas Knudsen ( ven­stre ba­ck fra Es­b­jerg, red.) i bus­sen. Vi kig­ge­de på hin­an­den, og så smi­le­de vi ba­re. Vi kan mær­ke, at det er fedt. Det er nu, det sker, og vi er klar. Stem­nin­gen æn­dre­de sig, da vi kom her­ned. En ting er for­be­re­del­se i Dan­mark, men nu er vi li­ge­som her­ne­de, hvor det skal fo­re­gå. Vi er spænd­te og glæ­der os rig­tig me­get, « for­tæl­ler høj­re ba­ck Ale­xan­der Scholz.

Nu kom­mer stjer­ner­ne

I dag får han og re­sten af EM- hol­det til­gang af de seks pro­fi ler, der de se­ne­ste da­ge har væ­ret en del af Mor­ten Ol­sens A- lands­hold­strup til kam­pen mod Ser­bi­en. An­dreas Christensen, Jan­nik Vestergaard, Pi­er­re Emi­le Højb­jerg, Pio­ne Si­sto, Yus­suf Poul­sen og Vik­tor Fischer lan­der i den tjek­ki­ske ho­ved­stad, og i eft er­mid­dag har land­stræ­ner Jess Thorup for før­ste gang he­le sin trup til rå­dig­hed.

Det kan væ­re en ulem­pe, at det først sker nu – tre da­ge før åb­nings­kam­pen. Men det kan og­så en­de som en for­del.

» Jeg ved fra mig selv, at det ik­ke er en dår­lig ting at ha­ve træ­net på et hø­je­re ni­veau og så gå ned og spil­le på et la­ve­re ni­veau, hvis du som spil­ler og per­son har det godt med at ta­ge det skridt. Og det er jeg ik­ke nervøs for i for­hold til de seks, der kom­mer nu, « fast­slår Las­se Vi­gen.

Nedtæl­lin­gen er for al­vor i gang.

De dan­ske U21- spil­le­re ind­t­og i går Vik­to­ria Zhirko­vs sta­dion i Prag, da de træ­ne­de for før­ste gang på tjek­kisk grund. Om tre da­ge går det løs ved U21- EM i åb­nings­kam­pen mod Tjek­ki­et. Fo­to: Mi­chel Wik­kel­sø David­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.