Blø­de ta­len­ter og je

U21- lands­hol­dets ch­eftræ­ner Jess Thorup ud­for­dres på på­stan­de in­den EM­slut­run­den i Tjek­ki­et

BT - - SPORTEN - I KRYDSILD FØR EM Mi­chel Wik­kel­sø David­sen i Prag mi­cd@ spor­ten. dk

Så er det snart al­vor. EM for U21- lands­hold i Tjek­ki­et står for dø­ren. Jess Thorup er lan­det i Prag som rej­se­le­der og ch­eftræ­ner for det dan­ske mand­skab for at smø­re tand­hju­le­ne og stram­me kæ­den på den ra­cer­cy­kel, der skal kæm­pe med Tys­kland, Tjek­ki­et og Ser­bi­en om at kom­me først i den ind­le­den­de grup­pe.

Før­ste kamp for dan­sker­ne er på ons­dag mod vært­s­na­tio­nen, men for­in­den har Jess Thorup li­ge skul­let for­bi en bjer­ge­ta­pe af på­stan­de, frem­sat af BT. Du har måt­tet gi­ve køb på din egen fod­bold­fi­lo­so­fi for at pas­se ind i DBU? » Nej. En­hver træ­ner med respekt for sig selv spil­ler den form for fod­bold, som ma­te­ri­a­let be­ret­ti­ger til. Det har da væ­ret sinds­sygt in­ter­es­sant for mig at kom­me som klub­træ­ner til et for­bund, hvor spil­lesti­len har væ­ret så dyb­de­gå­en­de be­skre­vet.

A- lands­hol­det er og­så be­gyndt at ten­de­re til to an­gri­be­re med Las­se Vi­be, for­di han pas­ser bedst ind. Det sam­me gør vi. Jeg har be­stemt ik­ke få­et skub­bet no­get ned over ho­ve­d­et. Når du er klub­træ­ner, har du lang tid til at øve spe­ci­fik­ke op­spil el­ler an­dre tak­ti­ske ting. På lands­hol­de­ne har vi tre da­ge in­den en kamp. Der­for hjæl­per den rø­de tråd os i for­hold til, at spil­ler­ne er be­kendt med den­ne må­de at spil­le på he­le vej­en op igen­nem sy­ste­met. « Det dan­ske U21- lands­hold er ta­lent­fuldt nok til at vin­de EM- guld, men du fryg­ter for mang­len­de vin­de­rin­stinkt? » Nej. Jeg fryg­ter ik­ke mang­len­de vin­de­rin­stinkt. Jeg sag­de al­le­re­de ved mit før­ste pres­se­mø­de, at jeg var med på, at jeg var an­sat som ta­len­t­ud­vik­ler. Men for mig er en ta­len­t­ud­vik­ler og­så en, der læ­rer de un­ge men­ne­sker vin­der­men­ta­li­tet. Det hand­ler om at vin­de, når vi spil­ler.

Vi har på det her U21- lands­hold op­byg­get en unik vin­der­kul­tur. Vi har ik­ke tabt en be­tyd­nings­fuld kamp. Det kom­mer vi mu­lig­vis til un­der EM, men det kom­mer ik­ke til at bli­ve på grund af mang­len­de vin­de­rin­stinkt. « For man­ge un­ge dan­ske spil­le­re er for blø­de til pro­fes­sio­nel fod­bold? » Jeg ved ik­ke, om der er for man­ge. Men der er nog­le.

Min per­son­li­ge hold­ning er, at vi skal stil­le stør­re krav til de bed­ste un­ge ta­len­ter ude i klub­ber­ne i ste­det for at stry­ge dem med hå­re­ne og for­tæl­le dem, hvor go­de de er, mens vi bæ­rer dem i guld­stol he­le vej­en op igen­nem. Når de så mø­der mod­gang – om det så er ved tran­si­tio­nen fra ung­dom til se­ni­or el­ler sprin­get til en uden­land­sk klub – bli­ver det svært for dem. For­di de al­tid er ble­vet bå­ret frem.

Jo bed­re de er, de­sto stør­re krav skal vi stil­le til dem. Der­for tror jeg ik­ke, at de er ro­bu­ste nok til at ta­ge det sto­re spring. « Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg fyl­der for me­get på hol­det? » Nej, så hav­de jeg ik­ke ta­get ham med.

For mig er det vig­tigt, at vi stil­ler det stær­ke­ste hold. Ik­ke at vi stil­ler med de stær­ke­ste spil­le­re. Pi­er­re har væ­ret en vig­tig del af U21, hvor han har spil­let en del kam­pe og sco­ret nog­le mål. Jeg har ik­ke på­lagt ham at gå ud og si­ge, at han ger­ne vil væ­re en del af U21. Han fø­ler, at han er en del af den her grup­pe, der er ved at op­nå no­get. Så han har lyst til at væ­re en del af os og væ­re med til for­hå­bent­lig at ska­be et godt re­sul­tat.

Han er en na­tur­lig le­der, der stil­ler sto­re krav til sig selv. Og så kan han og­så til­la­de sig at stil­le krav til an­dre. Det gør han bå­de til træ­ning og i kam­pe. Der­for er han, som han er. Han fyl­der selv­føl­ge­lig og­så. Men han fyl­der ik­ke for me­get. Han stil­ler ba­re krav til sig selv og os an­dre, og det ryk­ker for­hå­bent­lig os al­le sam­men. « Hvis Chri­sti­an Erik­sen og Ni­co­lai Boi­le­sen hav­de meldt sig klar til slut­run­den, vil­le du al­li­ge­vel ik­ke ha­ve ta­get dem med?

SØN­DAG 14. JU­NI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.