Ern­hår­de Højb­jerg

BT - - SPORTEN -

SØN­DAG 14. JU­NI 2015 Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg er stjer­nen på det dan­ske U21- lands­hold, men han fyl­der ik­ke for me­get iføl­ge ch­eftræ­ner Jess Thorup ( øverst th.). Han har brugt 42 spil­le­re i kva­li­fi­ka­tio­nen, og her­af har 11 få­et de­but på A- lands­hol­det. In­den af­rej­sen til Tjek­ki­et spil­le­de U21- lands­hol­det uaf­gjort 2- 2 mod Sve­ri­ge. Her­over spil­lerju­bel over et af de dan­ske mål. Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen » Det kom­mer an på en snak. Den skul­le hand­le om, hvor­for de ger­ne vil­le med. Er det, for­di de sy­nes, at det kun­ne væ­re sjovt? Vi har som grup­pe kva­li­fi­ce­ret os til no­get.

Det be­ty­der ik­ke, at man ik­ke kan kom­me med, ba­re for­di man ik­ke har væ­ret en del af grup­pen. Det vil jeg klart po­in­te­re. Hvis man er god nok, kom­mer man selv­føl­ge­lig med. Men Erik­sen og Boi­le­sen er et sted i de­res kar­ri­e­rer, der ik­ke ri­mer på U21, for­di de har spil­let så læn­ge og fast på A- lands­hol­det. Der­for ser jeg dem et an­det sted end på U21- lands­hol­det.

Jeg har haft de her spil­le­re over to år og ud­vik­let dem, og der­for fø­ler jeg, at det er mi­ne dren­ge. Der­for kan an­dre al­li­ge­vel godt kom­me med, hvis de er go­de nok. « Man­ge U- land­skam­pe er ik­ke et tegn på stort ta­lent - tvær­ti­mod? » Jeg vil ik­ke si­ge tvær­ti­mod. Som vi ar­bej­der nu, tæn­ker vi rig­tig me­get på po­ten­ti­a­le. Vi kig­ger me­re på det end på præ­sta­tio­nen.

Vo­res helt sto­re op­ga­ve som U- land­stræ­ne­re er, at vi skal kig­ge på A- lands­hol­det. Jeg er vel nær­mest i dag­lig di­a­log med Mor­ten Ol­sen om, hvad der kan bru­ges. Jeg hå­ber og tror der­for på, at de, der har væ­ret igen­nem sy­ste­met, og­så ta­ger det helt sto­re skridt.

Men selv­føl­ge­lig har vi man­ge spil­le­re in­de, som af vis­se år­sa­ger bli­ver over­ha­let. Der­for vil vi se nog­le spil­le­re, som har spil­let rig­tig man­ge U- land­skam­pe, men ik­ke når det næ­ste skridt.

Min vig­tig­ste stil­lings­be­skri­vel­se er at gø­re spil­ler­ne klar til A- lands­hol­det. Ud af de 42 spil­le­re, jeg har brugt i kva­li­fi­ka­tio­nen, har om­kring 11 få­et de­but på A- lands­hol­det. Det ser jeg som om, at vi har gjort et godt styk­ke ar­bej­de. Det er li­ge­så vig­tigt for mig som at vin­de kam­pe. « DAN­MARKS KAM­PE Tjek­ki­et - Dan­mark Tys­kland - Dan­mark Dan­mark - Ser­bi­en Evt. se­mi­fi­na­le Evt. fi­na­le Hvis Eng­land kom­mer i se­mi­fi­na­len, spil­les en kamp om olym­pisk del­ta­gel­se mel­lem de to grup­pe­tre­e­re Dan­mark er i grup­pe A, mens del­ta­ger­ne i grup­pe B er Eng­land, Ita­li­en, Portu­gal og Sve­ri­ge

17. JU­NI: 20. JU­NI: 23. JU­NI: 27. JU­NI: 30. JU­NI: EK­STRA:

28. JU­NI.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.