’ LE MANS ER FAN

Ke­vin Magnus­sen føl­ger 24- ti­mer­slø­bet fra til­sku­er­plad­ser­ne

BT - - SPORTEN - LE­GEN­DA­RISK Pe­ter Ny­gaard i Le Mans spor­ten@ spor­ten. dk

Ke­vin Magnus­sen bru­ger en sjæl­den friwe­e­kend fra re­ser­ve­kø­rer- job­bet hos McLa­rens For­mel 1- team til at be­sø­ge Le Mans. Han er i Frank­rig i en au­to­cam­per og føl­ger lø­bet fra til­sku­er­plad­ser­ne, hvor han hep­per på sin barn­doms­ven Mi­cha­el Christensen, der kø­rer for Pors­che i GTklas­sen.

Ke­vin Magnus­sens far, Jan, skul­le og­så ha­ve væ­ret med for Cor­vet­te, men en træ­nings- crash for­hin­dre­de Magnus­sen se­ni­or i kom­me til start i 24- ti­mer­slø­bet.

Når For­mel 1- kar­ri­e­ren en gang er slut, vil Magnus­sen ju­ni­or ger­ne prø­ve kræf­ter med 24- ti­mer­slø­bet. og kom­pe­ten­cer, men det er i hvert fald ik­ke så­dan, at man ba­re kan sæt­te en For­mel 1- kø­rer i en Le Mans- bil, og så kø­rer den au­to­ma­tisk hur­ti­ge­re – så­dan fun­ge­rer det ik­ke. Top­pen af Le Mans­fel­tet er la­vet af For­mel 1- ma­te­ri­a­le, « si­ger han.

» Jeg tror ik­ke, der er no­gen For­mel 1- kørere, der ser ned på Le Mans. «

Den må­ske stør­ste for­skel på For­mel 1 og Le Mans er, at man i 24- ti­mer­slø­bet skal de­le sin bil med to co- dri­vers. Det er ik­ke et kon­cept, Magnus­sen umid­del­bart er vild med.

» Det er ef­ter min me­ning down- si­den ved Le Mans – at man skal de­le sej­ren med an­dre. Jeg vil­le ik­ke bry­de mig om at de­le min ra­cer­bil med to an­dre kørere. Men når man først står i si­tu­a­tio­nen, er det må­ske en fed fø­lel­se – alt dét der med sam­ar­bej­de og team- work. Dét hø­rer jeg i hvert fald Tom Kristensen op­da­ge­de, da han ef­ter at ha­ve kørt For­mel- bi­ler fik chan­cen i Le Mans. At det sam­men­hold, der føl­ger med, er fedt. «

Go­de dan­ske chan­cer

Ke­vin Magnus­sen er over­be­vist om, at Dan­mark vil do­mi­ne­re GT- klas­sen i we­e­ken­den.

» Vo­res chan­cer i GT- klas­sen må si­ger at væ­re ri­me­ligt go­de!, « si­ger han.

» Jeg har ik­ke fulgt nok med til at kun­ne kom­me med et kva­li­fi­ce­ret gæt på præ­cis, hvor­dan styr­ke­for­hol­det er. In­den træ­nin­gen hå­be­de jeg jo me­get på bå­de min far og Mi­cha­el – det er dem, jeg er ta­get til Le Mans for at hep­pe på. Jeg har hørt, at Cor­vet­ten skul­le væ­re ri­me­lig stærk i år, og det blev og­så un­der­stre­get ved den of­fi­ci­el­le test. Men her var Aston Martin og­så stærk, og i en af dem sid­der dan­sker­ne Marco Sø­ren­sen, Ni­cki Thi­im og Chri­stof­fer Ny­gaard jo. På den bag­grund skul­le det væ­re mær­ke­ligt, hvis det ik­ke er en dan­sker, der vin­der GT- klas­sen! «

SØN­DAG 14. JU­NI 2015

Det er et smukt syn, når 55 top­tu­ne­de ra­cer­bi­ler

rul­ler ud på Le Mans. Ke­vin Magnus­sen fulg­te med fra si­de­linj­en. Fo­to: Reu­ters, AFP og Grand Prix Pho­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.