Le Mans vs. For­mel 1

BT - - SPORTEN -

FRA AT VÆ­RE en hen­syg­nen­de klas­se som kun Au­di for al­vor sat­se­de på, har sport­s­vogns- ra­cing på få år ud­vik­let sig til en re­gu­lær ri­val til For­mel 1. Fak­tisk er det i dag sport­s­vogns- ra­cing og Le Mans, de sto­re bil­fa­bri­kan­ter kik­ker på, når de over­ve­jer et mo­tor­sports- en­ga­ge­ment: Mens For­mel 1 har mi­stet Toy­o­ta og BMW, har sport­vogns- ra­cing de se­ne­re år få­et nye fa­briks­hold fra Toy­o­ta, Pors­che og Nis­san, og fre­dag an­non­ce­re­de Ford, at de er i gang med en ny bil til Le Mans’ GT- klas­se.

Imens over­ve­jer én af de fi re fa­bri­kan­ter i For­mel 1- fel­tet, Re­nault, se­ri­øst at træk­ke sig.

Eft er et par da­ge i Le Mans er det let at for­stå bil­fa­brik­ker­nes fa­sci­na­tion af Le Mans. Her er det nem­lig lyk­ke­des ar­ran­gø­rer­ne at skrue et reg­le­ment sam­men, der på sam­me tid gi­ver tek­nisk fri­hed og tæt ra­cing. I For­mel 1 er mo­to­rer­ne un­der­lagt et uhy­re stramt reg­le­ment med hen­syn til stør­rel­se, cy­lin­dre og brænd­stof – der skal kø­res med 2,4- li­ters V6- ben­zin­mo­to­rer – bas­ta.

I Le Mans er mo­to­rer­ne langt me­re va­ri­e­re­de: Mo­to­rer­ne fra Au­di, Pors­che, Toy­o­ta og Nis­san har al­le for­skel­lig stør­rel­se, der er va­ri­a­tion med hen­syn til cy­lin­de­ran­tal, og mens tre af dem kø­rer på ben­zin, sat­ser Au­di på di­e­sel­tek­no­lo­gi. Og for li­ge at un­der­stre­ge hvor for­skel­li­ge Le Mans- bi­ler­ne er: Den nye Nis­san har front­mo­tor! TRODS DET STRAM­ME For­mel 1- reg­le­ment med tek­nisk om­trent iden­ti­ske mo­to­rer, er det kun Mer­ce­des, der for al­vor kan vin­de. I Le Mans, hvor mo­to­rer­ne er vidt for­skel­li­ge, sør­ger et nær­mest ge­ni­alt reg­le­ment for jævn­byr­dig­he­den, og Au­di, Pors­che og Toy­o­ta hav­de al­le, mens den­ne klum­me blev skre­vet, re­el­le vin­der­chan­cer i årets 24- ti­mer­sløb, der slut­ter i dag klok­ken 15.00.

Le Mans- reg­le­men­tet by­der sim­pelt­hen bil­fa­bri­kan­ter­ne på fl ere tek­ni­ske ud­for­drin­ger end For­mel 1. Læg der­til at Le Mans- reg­ler­ne læg­ger op til me­re se­rie- næ­re bi­ler end For­mel 1 – så ra­cer- tek­nik­ken der­for kan gen­bru­ges i ga­de­bi­ler – og det er let at se, hvor­for bil­fa­bri­kan­ter­ne i dis­se år drop­per For­mel 1 og sat­ser på Le Mans og sport­s­vogns­ra­cing.

Når Ke­vin Magnus­sen sam­ti­dig slår fast, at de bed­ste Le Mans- kørere er fuldt på høj­de med de­res For­mel 1- kol­le­ga­er, er det må­ske på ti­de at genover­ve­je For­mel 1’ s sta­tus som mo­tor­spor­tens ab­so­lut­te kon­ge­klas­se.

Li­ge nu ser jeg kun én ene­ste grund til, at For­mel 1 kan for­sva­re sin po­si­tion: Løbs- for­ma­tet i sport­s­vogns- ra­cing – 24 ti­mer i Le Mans, seks ti­mer i de øv­ri­ge VMløb – bli­ver al­drig li­ge så tv- eg­net, som de to ti­mer et For­mel 1- grand­prix mak­si­malt ta­ger.

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.