Tour- kon­ge fik smæk

Chris Froo­me først over stre­gen på Mont Blanc ef­ter en mas­sa­kre, hvor Vin­cen­zo Ni­ba­li i den gu­le fø­rer­trø­je tab­te fi­re mi­nut­ter

BT - - SPORTEN - TOUR- GU­I­DE Lars B. Jør­gen­sen lbj@ spor­ten. dk

Krystal­kug­ler be­hø­ver ik­ke le­ve­re tin­dren­de kla­re svar på hver­ken den næ­re el­ler fjer­ne frem­tid. Og selv om Cri­te­ri­um du Dauphiné ri­me­lig­vis bli­ver reg­net for ret­nings­gi­ven­de i for­hold til mo­der­lø­bet Tour de Fran­ce, skal man ta­ge bå­de for­be­hold og sund skep­sis i brug, in­den det for al­vor går løs 4. juli.

Med sin før­ste sejr si­den fe­bru­ar ser Chris Froo­me ud til at væ­re godt på vej mod den ab­so­lut­te top­form ef­ter at væ­re kom­met ale­ne i mål på en nå­de­løst hård dag i Al­per­ne. Så me­get er sik­kert.

Den lang­lem­me­de Team Sky- kap­ta­jn var sam­men med det bri­ti­ske su­per­hold med til at flæ­ske fa­vo­rit­fel­tet ned på næst­sid­ste eta­pe, og med 1,5 km til mål trå­d­te Froo­me selv an med et ra­sen­de rusk og et mo­men­tum, der øje­blik­ke­ligt tvang Tejay van Gar­de­ren i de­fen­si­ven som ene­ste og sid­ste mand ef­ter en skarp ud­skil­ning, hvor klas­se­men­tets top tre, Vin­cen­zo Ni­ba­li, Alejan­dro Val­ver­de og Rui Cos­ta, blev eks­pe­de­ret ud af po­di­e­stri­den.

For­lø­bet af gårs­da­gens bjerg­slag var symp­to­ma­tisk for den må­de, årets ud­ga­ve af Cri­te­ri­um du Dauphiné har ud­vik­let sig på dag for dag. Ufor­ud­si­ge­ligt, dra­ma­tisk og med of­fen­sivt bid i det tak­ti­ske spil­le­rum. Men og­så med en vis for­sig­tig­hed fra frem­træ­den­de ak­tø­rer i for­hold til ik­ke at gå for dybt, ik­ke at bræn­de for man­ge tændstik­ker af på nu­væ­ren­de tids­punkt. For­di or­ga­nis­men sta­dig skal ka­li­bre­res med sans for at nå mak­si­mal kraftud­fol­del­se og ik­ke en­de som en en mo­tor med sved­ne ven­ti­ler og et sprængt top­styk­ke.

Måt­te af­le­ve­re fø­rer­trøj­en

Vin­cen­zo Ni­ba­li, der ind­led­te gårs­da­gens ridt i den gu­le trø­je for ef­ter­føl­gen­de at skul­le af­le­ve­re den til BMCs ame­ri­kan­ske Tour- out­si­der, Tejay van Gar­de­ren, har væ­ret smerte­ligt be­vidst om dels at kun­ne bli­ve den før­ste ita­li­e­ner til at vin­de Cri­te­ri­um du Dauphiné, dels at skul­le nø­jes med kun at kø­re til græn­sen så­dan rundt reg­net hver an­den dag.

Så hvor den stol­te si­ci­li­a­ner fre­dag tog lø­bet ved løg­po­sen og is­ce­ne­sat­te et lang­di­stan­ceud­brud over me­re end 100 km, be­tal­te Ni­ba­li i går en høj pris og en tids­mæs­sig lus­sing på he­le fi­re mi­nut­ter til Froo­me og Van Gar­de­ren.

Det er ik­ke i sig selv no­gen ka­ta­stro­fe. El­ler et en­ty­digt fin­ger­peg om styr­ke­for­hol­det om en må­ned. Hvis Asta­na- kap­ta­j­nen skal trø­ste sig med hi­sto­risk gods må det væ­re, at Lan­ce Arm­strong i 2003 lod sig fri­ste til et væld af åb­ne slag­ud­veks­lin­ger med den ba­ski­ske vild­mand Iban Mayo og ef­ter­føl­gen­de nå­e­de frem til Tour de Fran­ce med mang­len­de glød i be­ne­ne. Og at Chris Froo­me trods alt ik­ke lig­ner den le­gem­lig­gjor­te uover­vin­de­lig­hed, som i 2013 for­må­e­de at stry­ge til tops i bå­de Cri­te­ri­um du Dauphiné og Tour de Fran­ce.

Sta­dig kamp om sej­ren

Kun 18 se­kun­der skil­ler Chris Froo­me fra at kun­ne gen­ta­ge be­drif­ten fra for to år si­den. Og den af­slut­ten­de eta­pe i dag gi­ver mu­lig­he­der for at åb­ne min­dre tids­for­skel­le, hvis der er kræf­ter til det ef­ter end­nu en dag med næ­sten 4.000 høj­de­me­ters og frå­den­de frisk væd­de­løb.

» Lø­bet er ik­ke slut end­nu, og søn­dag ( i dag, red.) er der mu­lig­hed for at vin­de tid. Tejay har kørt et rig­tigt flot løb, og BMC var go­de på hold­kørs­len, hvor de tog et halvt mi­nut på os. Men vi bli­ver ved at kæm­pe, « fastslog Froo­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.