Ha­ge­kors i græs­set ska­ber bal­la­de

BT - - SPORTEN -

MØGSAG

Jep­pe Hel­kov Kro­a­tien og Ita­li­en spil­le­de fre­dag af­ten 1- 1 i EM- kva­li­fi­ka­tio­nen. Men det er ik­ke den no­get ke­de­li­ge fo­re­stil­ling på ba­nen, der ef­ter­føl­gen­de er lø­bet med op­mærk­som­he­den. Det sto­re sam­ta­le­em­ne har i ste­det væ­ret et sym­bol på sel­ve græs­plæ­nen i Split.

Et ha­ge­kors skul­le an­gi­ve­ligt en­ten væ­re ma­let el­ler klip­pet di­rek­te ned i græs­plæ­nen, der blev spil­let på. I pau­sen af kam­pen for­søg­te of­fi­ci­als fra hjem­me­hol­det at fjer­ne sym­bo­let, men uden held.

Det kro­a­ti­ske fod­bold­for­bund har al­le­re­de væ­ret ude at ta­ge af­stand fra hæn­del­ser­ne.

» Vi und­skyl­der over for al­le de fans, der så kam­pen på tv – og over for beg­ge hold. Ud fra hvad vi ved, er sym­bo­let pla­ce­ret på ba­nen mel­lem 24 ti­mer og 48 ti­mer før kamp­start, så det vil­le væ­re syn­ligt un­der kam­pen, « si­ger fod­bold­for­bun­dets pres­se­tals­mand, To­mislav Pa­cak.

» Det er sa­bo­ta­ge og en for­bry­del­se, og vi for­ven­ter, at po­li­ti­et kan fin­de frem til ger­nings­mæn­de­ne. Det her er ik­ke ba­re en skam­plet på fod­bold­for­bun­det, men på he­le Kro­a­tien. «

Fle­re uhel­di­ge sa­ger

Sa­gen kom­mer på et ek­stra uhel­digt tids­punkt for Kro­a­tien. I for­vej­en måt­te hol­det spil­le kam­pen for tom­me tri­bu­ner, ef­ter at kro­a­ti­ske til­sku­e­re i fle­re til­fæl­de har vist, at de ik­ke ved, hvor­dan man skal op­fø­re sig. Først kom de med ra­ci­sti­ske til­råb i 5- 1- sej­ren over Nor­ge – og da Ita­li­en og Kro­a­tien stod over for hin­an­den i novem­ber, måt­te kam­pen af­bry­des af fle­re om­gan­ge på grund af uro­lig­he­der blandt til­sku­er­ne.

I 2006 var den og­så gal. Her for­me­de 200 kro­a­ti­ske fans et men­ne­ske­ligt ha­ge­kors på tri­bu­ner­ne, li­ge­som nazi- hils­ner gjal­de­de ned mod ba­nen.

Den tid­li­ge­re to­pan­gri­ber og nu­væ­ren­de præ­si­dent for det kro­a­ti­ske fod­bold­for­bund, Da­vor Suker, af­vi­ser selv at kom­men­te­re nær­me­re på fre­da­gens hæn­del­se.

» Det her er et af vo­res pro­ble­mer, og vi ar­bej­der på at fik­se det. Desvær­re ske­te det i af­ten ( fre­dag, red), men vi vil fo­re­træk­ke ik­ke at ta­le om det nu. Vi kan ta­le om det i mor­gen, « sag­de han.

Iføl­ge the Gu­ar­di­an har Ita­li­en ind­gi­vet en of­fi­ci­el kla­ge til UE­FA over hæn­del­sen.

Et ha­ge­kors i græs­set un­der EMkva­li­fi­ka­tions­kam­pen mel­lem Kro­a­tien og Ita­li­en, har nu få­et ita­li­e­ner­ne til at ind­gi­ve en of­fi­ci­el kla­ge til UE­FA. Fo­to: AFP

jhe@ spor­ten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.