Bar­ce­lo­na jag­ter stor­ta­lent

BT - - SPORTEN - OMBEJLET Jep­pe Hel­kov jhe@ spor­ten. dk

Ju­ven­tus- spil­le­ren Paul Pog­ba er en af de mest om­bej­le­de fod­bold­spil­le­re i øje­blik­ket. Top­klub­ber fra he­le Eu­ro­pa står i kø for at sik­re sig fransk­man­dens un­der­skrift. Nu for­tæl­ler en af che­fer­ne i FC Bar­ce­lo­na, at de er en af man­ge be­un­dre­re.

Ari­edo Brai­da – der er med­lem af FC Bar­ce­lo­nas tek­ni­ske ko­mité og blandt an­det er med til at be­stem­me, hvil­ke spil­le­re klub­ben skal hen­te – in­drøm­mer dog, at den span­ske stor­klub ik­ke er den ene­ste med et godt øje til midt­ba­ne­spil­le­ren.

» Pog­ba er en fan­ta­stisk spil­ler, og han vil væ­re brug­bar i en­hver stor­klub i Eu­ro­pa. Selv­føl­ge­lig vil vi al­le ha­ve ham, « si­ger Brai­da til Ga­zzet­ta TV.

An­be­fa­ler Bar­ce­lo­na

Ari­edo Brai­da pe­ger ik­ke over­ra­sken­de og­så på, at han ser Bar­ce­lo­na som et godt næ­ste skridt for Pog­ba.

» Han er en kun 22- årig spil­ler med ex­cep­tio­nel­le ev­ner. Jeg er over­be­vist om, at han kan væ­re med hos os. Hvis jeg kun­ne væl­ge, tror jeg, at Bar­ce­lo­na vil­le væ­re en god klub og et in­ter­es­sant pro­jekt for ham. Så jeg vil­le rå­d­gi­ve ham til at kom­me til klub­ben, « si­ger han.

Ud­over Bar­ce­lo­na er Re­al Madrid, Pa­ris Saint- Ger­main, Man­che­ster Uni­ted og Man­che­ster Ci­ty og­så meldt in­ter­es­se­ret i Paul Pog­ba. Sidst­nævn­te skul­le iføl­ge en­gel­ske Daily Mail væ­re klar til at be­ta­le helt op mod 700 mio. kr. for at sik­re sig den tid­li­ge­re Man­che­ster Uni­ted- spil­lers sig­na­tur.

Paul Pog­bas kon­trakt med Ju­ven­tus lø­ber til som­me­ren 2019.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.