BJØRNEBRØDRE ’’

44- åri­ge Thomas Bjørn og 25- åri­ge Thor­b­jørn Ole­sen har ud­vik­let et ven­skab, der mest af alt min­der om for­hold mel­lem sto­re­bror og lil­le­bror

BT - - SPORTEN - BJØRNEBRØDRENE VEN­SKAB Ron­ni Bur­kal Nielsen ro­ni@ spor­ten. dk Thomas Bjørn Fo­to: Jep­pe Vejlø

THOMAS BJØRN AL­DER: PRO­FES­SIO­NEL: EU­RO­PA TOUR- SEJ­RE: BED­STE PLA­CE­RING PÅ VER­DENS­RANG­LI­STEN:

44 år

( en en­kelt uge i 2001)

25 år Si­den 1993

15 Si­den 2008

2

Thor­b­jørn Ole­sen gri­ner, mens han kig­ger op på Thomas Bjørn, der er et ho­ved hø­je­re end ham selv. Han gri­ner så me­get, at man kan spot­te hans tyg­ge­gum­mi i mun­den.

Si­de om si­de står de i hver de­res sponsor­tøj – Cal­laway og Ni­ke – fra top til tå, mens der bli­ver jo­ket. Den ene en er­fa­ren ræv i gol­f­spor­ten med 15 vund­ne Eu­ro­pa Tour- tur­ne-

10

42

Vi har så tæt et ven­skab, at vi he­le ti­den prø­ver at ud­vik­le hin­an­den for at bli­ve bed­re

rin­ger. Si­de­man­den er den fræk­ke un­ge spil­ler, der blev kå­ret til årets fund i dansk idræt i 2012 og har to vund­ne Eu­ro­pa Tour- tur­ne­rin­ger på cv’et.

For en gangs skyld er de to dan­ske gol­f­spil­le­re i Dan­mark. Mak­ker­par­ret delt­og i går i en land­skamp mod sven­sker­ne Hen­rik Sten­son og Jonas Blixt ved Aon Pri­va­te Ma­sters i Hels­in­gør. Her var der plads til at jo­ke og slå næ­ver­ne mod hin­an­den – som et slags hånd­tegn – un­der­vejs på de 18 hul­ler.

Thomas Bjørn in­drøm­mer og­så, at han og Thor­b­jørn Ole­sen ef­ter­hån­den har ud- vik­let et rig­tig tæt for­hold.

» Vi har så tæt et ven­skab, at vi he­le ti­den prø­ver at ud­vik­le hin­an­den for at bli­ve bed­re. På grund af al­der­s­for­skel­len har vi et me­get sundt for­hold, for­di vi ik­ke er ri­va­ler. Vi støt­ter hin­an­den 100 pro­cent, og vi vil kun det bed­ste for hin­an­den, « si­ger den 44- åri­ge gol­f­spil­ler, som i 2001 lå num­mer 10 på ver­dens­rang­li­sten.

Kan læ­re en mas­se af Bjørn

Thor­b­jørn Ole­sen ny­der godt af Thomas Bjørns er­fa­ring. Og så sæt­ter han stor pris på hu­moren, der har væ­ret i mel­lem dem.

» Det har væ­ret me­get spe­ci­elt at læ­re ham at ken­de så godt og til­brin­ge så me­get tid sam­men ham. Jeg læ­rer så me­get af ham, og jeg prø­ver ba­re at ta­ge det he­le til mig. Der­u­d­over har vi det ba­re rig­tig sjovt sam­men. Og jeg tror, at jeg kan væ­re med til at brin­ge no­get sjov ind i Thomas, ef­ter han har væ­ret i spor­ten i så man­ge år, « gri­ner Thor­b­jørn Ole­sen.

Selv­om Thomas Bjørn har ad­skil­li­ge års er­fa­ring me­re end Thor­b­jørn Ole­sen, er­ken­der han, at han fort­sat bli­ver ved med at læ­re af den yn­gre dan­sker. Det sker især un­der de­res man­ge sam­ta­ler.

» Det ly­der må­ske lidt mær­ke­ligt, men der hvor jeg læ­rer mest er, når jeg for­sø­ger at hjæl­pe ham. Det kan væ­re, når jeg vil gø­re ham bed­re til at put­te. Så fin­der jeg un­der- vejs ud af, hvad jeg selv skal for­bed­re i for­bin­del­se med at put­te, « si­ger Thomas Bjørn og for­tæl­ler, at der er be­græns­nin­ger for, hvor me­get han kan læ­re af Thor­b­jørn Ole­sen.

» Når man har spil­let i man­ge år, har man nå­et et vist ni­veau, og der­for er det rart, at man al­tid kan læ­re af de yn­gre spil­le­re, som kan gø­re en bed­re. Men jeg er sam­ti­dig nå­et en al­der, hvor jeg ik­ke læn­ge­re kan slå bol­den 300 me­ter li­ge­som Thor­b­jørn. Her må jeg i ste­det fin­de an­dre ting at for­bed­re. «

Thomas Bjørn dri­ver i land­skam­pen mod Sve­ri­ge, mens Thor­b­jørn Ole­sen ser til i bag­grun­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.