Brø­let Slut­spurt om tviv­ler­ne

Over 700.000 er i tvivl om, hvor kryd­set skal sæt­tes. Dem vil bå­de Thor­ning og Løk­ke ha­ve fat i – uden at skræm­me ker­ne­væl­ger­ne

BT - - NYHEDER - Ken­neth Elkjær ke­el@ bt. dk

KURT

BALANCEGANG

Valg­kam­pens sid­ste da­ge bli­ver en ben­hård kamp om at hol­de væl­ger­ne i fol­den og sam­ti­dig til­træk­ke de dan­ske­re, der sta­dig er i tvivl om, hvor de­res kryds skal sæt­tes.

707.000 dan­ske­re er fort­sat i tvivl om, hvad de skal stem­me. Det vi­ser Ber­ling­s­ke Ba­ro­me­ters se­ne­ste op­gø­rel­se fra i går. Dem skal par­ti­er­ne for­sø­ge at kapre. Men sam­ti­dig må de ik­ke skræm­me de­res eg­ne væl­ge­re væk, og det er den alt­over­skyg­gen­de op­ga­ve de sid­ste tre da­ge, in­den det he­le bli­ver af­gjort på tors­dag.

Det for­kla­rer tid­li­ge­re spin­dok­to­rer fra rød og blå blok.

» Beg­ge stats­mi­ni­ster­kan­di­da­ter for­sø­ger at træk­ke tviv­ler­ne til sig, uden at det skub­ber no­gen af de­res eg­ne væl­ge­re væk. Det er det, der kom­mer til at af­gø­re val­get, « si­ger Anders Frand­sen, der er tid­li­ge­re spin­dok­tor for de kon­ser­va­ti­ve mi­ni­stre Char­lot­te Sa­hl- Mad­sen og Con­nie He­de­gaard.

De om­be­stem­mer sig

Han bli­ver bak­ket op af Hen­rik Kjer­rum­gaard, der ind­til sep­tem­ber 2014 var spin­dok­tor for den ra­di­ka­le le­der Mar­gret­he Ves­ta­ger.

» An­tal­let af tviv­le­re fal­der mod slut­nin­gen af en valg­kamp, men un­der­sø­gel­ser har vist, at der er man­ge, der om­be­stem­mer sig igen de sid­ste 72 ti­mer. Det be­ty­der, at der er en helt spe­ci­fi k op­ga­ve i den sid­ste del af valg­kam­pen, og det er at fast­hol­de de men­ne­sker, der har be­slut­tet sig for at stem­me på én, « si­ger Hen­rik Kjer­rum­gaard, der i dag ar­bej­der som rå­d­gi­ver i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et Whi­te Cloud, som har væ­ret med til at la­ve Ra­di­ka­le Ven­stres valg­kampag­ne.

Hen­rik Kjer­rum­gaard for­kla­rer med bag­grund i si­ne seks år i De Ra­di­ka­les ma­skin­rum, hvor­dan par­ti­er­ne med næb og klø­er vil for­sø­ge at hol­de på de væl­ge­re, der har tænkt sig at stem­me på de­res par­ti.

» Det næ­ste par da­ge kom­mer po­li­ti­ker­ne til at be­sø­ge de ste­der i lan­det, hvor de ved, de­res væl­ge­re er.

De Ra­di­ka­le vil ek­sem­pel­vis kon­cen­tre­re sig om de stør­re by­er, « si­ger han og ud­dy­ber, at par­ti­er­ne for­sø­ger at gø­re det sam­me på in­ter­net­tet.

Bru­ger cook­i­es

» I for­hold til de men­ne­sker, der tid­li­ge­re har klik­ket på et re­k­la­me­ban­ner fra Ven­stres hjem­mesi­de, vil man sør­ge for, at næ­ste gang, de be­sø­ger bt. dk, så ser de igen et ban­ner fra Ven­stre. Det er det, man bru­ger cook­i­es til, « for­kla­rer han.

Anders Frand­sen næv­ner kon­kre­te ek­semp­ler på po­li­ti­ske ud­spil i valg­kam­pen, der sig­ter på at ram­me bå­de eg­ne væl­ge­re og den sto­re grup­pe af tviv­le­re.

» Hel­le Thor­ning- Sch­midt har meldt ud, at hun vil fre­de bo­ligskat­ter­ne, for­di det er no­get, der be­kym­rer hen­des eg­ne væl­ge­re, li­ge­som de og­så be­kym­rer de blå væl­ge­re og tviv­ler­ne, « si­ger han og fort­sæt­ter: » Lars Løk­ke har for­søgt at ram­me bredt med et fæl­les EU- kri­tisk ud­spil fra blå blok, og det sam­me for­sø­ger han med sin nye ud­mel­ding om nye tre­part­s­for­hand­lin­ger med løn­mod­ta­ger­ne og ar­bejds­gi­ver­ne.

Han for­sø­ger at hen­te tviv­ler­ne fra beg­ge si­der uden at øde­læg­ge det bil­le­de, han al­le­re­de har byg­get op om, at det skal kun­ne be­ta­le sig at ar­bej­de, « si­ger Anders Frand­sen, der i dag ar­bej­der som di­rek­tør for Pu­blic Aff airs hos kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et RudPe­der­sen.

Hel­le Thor­ning- Sch­midt ind­led­te i går en lands­dæk­ken­de bus­tur for at få så man­ge væl­ge­re med om bord som mu­ligt, in­den val­get på tors­dag. Fo­to: As­ger La­de­fo­ged

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.