Ja, børn, sy­ge og æl­dre li­der

BT - - DEBAT - JO­HAN­NE SCH­MIDT- NIELSEN

Po­li­tisk ord­fø­rer, En­heds­li­sten

no­gen tvivl om, at en vækst på 0,6 pct, som So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne fo­re­slår, er bed­re end Løk­kes nul­vækst. Men det er en ek­stremt skra­bet mo­del, og det sy­nes jeg sim­pelt­hen ik­ke er en stærk nok vi­sion for vo­res vel­færds­sam­fund. Der skal ryd­des op eft er kri­sen, som er gå­et hårdt ud over vo­res æl­dre, hvor der er ble­vet skå­ret rig­tig man­ge tu­sin­de hjem­me­hjælp­sti­mer, og den er gå­et hårdt ud over vo­res dag­in­sti­tu­tio­ner, hvor vi kan

DER ER IK­KE

se, at der bli­ver fl ere og fl ere børn per vok­sen. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne læg­ger op til at fort­sæt­te det så­kald­te eff ek­ti­ve­rings­re­gi­me, men der er græn­ser for, hvor man­ge pa­tien­ter en sy­geple­jer­ske kan ta­ge sig af. Der er ik­ke no­gen tvivl om, at der er be­hov for at an­sæt­te fl ere i vo­res hjem­meple­je. Så­dan er det, når der kom­mer fl ere æl­dre. El­lers kan de sim­pelt­hen ik­ke få den be­hand­ling, de har krav på. Det kan ik­ke nyt­te no­get, at man skal væ­re ban­ge for at bli­ve gam­mel.

er klogt, hvis man la­der væk­sten i vel­fær­den føl­ge væk-

VI SY­NES, DET

sten i øko­no­mi­en i det he­le ta­get, alt­så BNP. Hvis vi vil be­hol­de det vel­færds­ni­veau, vi har i dag, så er der brug for en stig­ning i de off ent­li­ge ud­gift er. Det er et po­li­tisk valg, om man vil klat­te pen­ge­ne væk på sel­skabs- og top­skat­te­let­tel­ser, hvil­ket jeg sy­nes er en hel skæv pri­o­ri­te­ring, når vi kan se, at der er æl­dre, der ik­ke kan få hjælp til per­son­lig hy­giej­ne, og som får ble på, for­di de an­sat­te ik­ke har tid til at hjæl­pe dem med at kom­me på toilet­tet. Der er be­hov for at styr­ke vel­fær­den. Men det er klart, at man ik­ke sam­ti­dig kan klat­te pen­ge væk på skat­te­let­tel­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.