Nej, vækst vil dræ­be vel­fær­den

BT - - DEBAT - ANDERS SAMUELSEN

For­mand for Li­be­ral Al­li­an­ce

ik­ke råd til vækst i det off ent­li­ge. Vi kø­rer med un­der­skud i øje­blik­ket, og så skal man ik­ke gå ud og op­ta­ge nye lån for at øge for­bru­get, præ­cis som det vil gø­re sig gæl­den­de i en pri­vat øko­no­mi. Vi skal ha­ve en lidt an­den ba­lan­ce mel­lem det off ent­li­ge og pri­va­te. El­lers er der ik­ke råd til at be­hol­de vel­færds­sam­fun­det. Det er som om, folk glem­mer, at vi le­ver af, at vi har et er­hvervs­liv, der tje­ner pen­ge hjem til Dan­mark. La­der vi

VI HAR SIM­PELT­HEN

den off ent­li­ge sek­tor vok­se, så væl­ger man at pri­o­ri­te­re den off ent­li­ge vækst frem for den pri­va­te vækst. Der er en smar­te­re mu­lig­hed end at ka­ste fl ere pen­ge eft er den off ent­li­ge sek­tor, nem­lig at or­ga­ni­se­re den på en lidt smar­te­re må­de, der gi­ver lidt me­re fri­hed og til­lid til me­d­ar­bej­der­ne. Så får de i øv­rigt og­så stør­re ar­bejds­glæ­de og min­dre sy­ge­fra­vær.

om, at vi er endt i Dan­mark med en si­tu­a­tion, hvor vi he­le ti­den tæn­ker i fl ere pen­ge. Men der er ik­ke fl ere pen­ge, og der­for skul­le vi hel­le­re tæn­ke i, hvor al­le de

DET ER LI­GE­SOM

her pen­ge skal kom­me fra, nem­lig den pri­va­te sek­tor. Og for at gi­ve den pri­va­te sek­tor bed­re vækst­kår, så bli­ver vi nødt til at gø­re den off ent­li­ge sek­tor lidt min­dre i kro­ner og øre, så vi får råd til at let­te skat­ter, hvil­ket for­bed­rer kon­kur­ren­ce­ev­nen og gi­ver vækst.

PRODUKTIVITETSKOMMISSIONEN SI­GER, AT

vi ved eff ek­ti­vi­se­rin­ger kan imø­de­kom­me ud­for­drin­gen med de æl­dre i frem­ti­den. Al­le ken­der en of­fent­ligt an­sat, der kom­mer hjem fra ar­bej­de og si­ger: ’ Vi kan fak­tisk godt gø­re det her lidt smar­te­re’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.