Er det godt, at hver an­den fol­ke­tings­kan­di­dat har prø­vet at væ­re på dag­pen­ge?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.16 IN­GEN HETZER LE­DI­GE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.22 LE­DI­GE VIL GER­NE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.31 SY­STE­MET VIR­KER IK­KE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.34

Ja,

så ved de, hvor­dan det er at væ­re le­dig

Nej,

det vi­ser, hvor udu­e­li­ge po­li­ti­ke­re er

6.248 stem­mer på bt. dk

SKAM JER, PO­LI­TI­KE­RE!

Hen­ri­et­te Schou

Det er tan­ke­væk­ken­de, at nog­le po­li­ti­ke­re ik­ke har no­get til overs for de men­ne­sker, der får over­før­sels­ind­komst. Det på trods af at de selv har få­et en­gang. De skul­le skam­me sig.

Jep­pe Vandt­ved

Hen­ri­et­te Schou, selv­om man ik­ke støt­ter en vel­færdsy­del­se, be­ta­ler man sta­dig skat til den og har der­med ret til den, hvis det skul­le bli­ve ak­tu­elt. Man kan alt­så godt ta­ge imod en ydel­se, selv­om man ik­ke støt­ter den fuldt ud og øn­sker den re­for­me­ret. Der­u­d­over er der ik­ke no­gen po­li­ti­ke­re, som in­tet har til overs for ar­bejds­lø­se. Det er en ab­so­lut over­dre­vet på­stand.

Jo­han­na Sjö­berg

Jeg har nu hørt man­ge po­li­ti­ke­re ud­ta­le, at le­di­ge ik­ke gi­der at ar­bej­de, for­di det ik­ke kan be­ta­le sig øko­no­misk. At man får kol­le­ga­er, øget selv­værd osv. ta­ler kun få om.

Li­se Ther­kel­sen

Hen­ri­et­te Schou. Det er da nok net­op, for­di de har op­le­vet kon­tant­hjælps­sy­ste­met in­de­fra, at de ik­ke har no­get til overs for hver­ken sy­ste­met el­ler kon­tant­hjælps­mod­ta­ger­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.