BE­SKID­TE OPE­RA De hyp­pig­ste uren­he­der

In­ter­ne do­ku­men­ter fra Rigs­ho­spi­ta­let af­slø­rer, at pa­tien­ter ri­si­ke­rer at bli­ve ope­re­ret på be­skid­te stu­er. Sam­ti­dig er der sket en eks­plo­siv stig­ning i an­tal­let af mul­ti­re­si­sten­te bak­te­ri­er

BT - - NYHEDER - Char­lot­te Bo Qvist chqv@ bt. dk

HY­GIEJ­NE

Pa­tien­ter på Dan­marks su­verænt stør­ste sy­ge­hus ri­si­ke­rer at bli­ve ope­re­ret og be­hand­let på be­skid­te stu­er.

BT kan i dag af­slø­re en in­tern op­gø­rel­se, der vi­ser, at 40 pct. af ope­ra­tions­stu­er­ne og in­ten­siv­stu­er­ne i 2014 blev af­vist i ren­gø­rings­kon­trol­len på Rigs­ho­spi­ta­let.

An­net­te Wan­del, der er chef for kva­li­tet og po­li­tik i Dan­ske Pa­tien­ter, som er en pa­raply­or­ga­ni­sa­tion for pa­tient­for­e­nin­ger, me­ner, at det er dybt kri­tisa­belt. Hun me­ner, at der mang­ler na­tio­na­le krav og kon­trol­sy­ste­mer på ren­gø­rings­om­rå­det – det skal ik­ke væ­re op til den en­kel­te re­gion at af­gø­re.

Kil­de: Re­gion Ho­ved­sta­den og Rigs­ho­spi­ta­let

» Det er et al­vor­ligt pro­blem. Det be­ty­der for­læn­get be­hand­lings­tid, læn­ge­re ind­læg­gel­ser og for­rin­get livskva­li­tet for sva­ge og æl­dre pa­tien­ter, « si­ger An­net­te Wan­del.

In­fek­tion un­der ind­læg­gel­se

Man­ge pa­tien­ter får li­ge­le­des far­li­ge in­fek­tio­ner un­der ind­læg­gel­se. I 2014 var der 2.821 pa­tien­ter, der

MAN­DAG 15. JU­NI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.