’’

BT - - NYHEDER - Over­læ­ge og pro­fes­sor Hans Jørn Kol­mos

Vi kan ske­le til lev­neds­mid­del­bran­chen og se, hvor­dan man lø­ser pro­ble­met. Hvis man kan ét sted, kan man og­så et an­det

» Hy­giej­ne har di­rek­te ind­fl ydel­se på kva­li­te­ten. Det er en ker­ney­del­se – og så­dan er man nødt til at se på det. 10 pct. af pa­tien­ter­ne får en in­fek­tion, mens de er ind­lagt. Det for­læn­ger de­res syg­dom, og for nog­le har det fa­ta­le kon­se­kven­ser, « si­ger An­net­te Wan­del, der på­pe­ger, at ren­gø­ring er det alt­af­gø­ren­de værn mod al­le de mul­ti­re­si­sten­te bak­te­ri­er.

Et al­vor­ligt pro­blem

Lan­det står nem­lig over­for et sti­gen­de pro­blem med ho­spi­tals­bak­te­ri­er, der kan slå folk ihjel.

Som BT for ny­lig af­dæk­ke­de, er der nem­lig sket en eks­plo­sion i mul­ti­re­si­sten­te bak­te­ri­er på især ho­ved­sta­dens sy­ge­hu­se. Og alt­så sær­ligt på Rigs­ho­spi­ta­let, som i 2014 måt­te und­la­de at god­ken­de 40 pct. af ope­ra­tions­stu­er­ne. fi k så­kaldt bak­te­riæ­mi, det vil si­ge bak­te­ri­er i blo­det. Bak­te­riæ­mi kan ud­vik­le sig til blod­for­gift ning, som Dansk Sel­skab for Pa­tient­sik­ker­hed skøn­ner, at cir­ka 12.000 pa­tien­ter hvert år får i for­bin­del­se med en ind­læg­gel­se. Og cir­ka 2.000 af dem dør.

Ud­vik­lin­gen be­kym­rer over­læ­ge og pro­fes­sor Hans Jørn Kol­mos fra Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, der me­ner, at de be­skid­te sy­ge­hu­se står i skæ­ren­de kon­trast til lev­neds­mid­del­bran­chen, hvor der er i åre­vis har væ­ret et kon­stant fo­kus på hy­giej­nisk re­ne over­fl ader. Hånd­hy­giej­ne spil­ler en vig­tig rol­le i sund­heds­sek­to­ren, men kan ik­ke gø­re det ale­ne. Og løs­nin­gen er ik­ke at skæ­re ned på ren­gø­rin­gen.

» Jeg me­ner godt, vi kan ske­le til lev­neds­mid­del­bran­chen for og se, hvor­dan man lø­ser pro­ble­met. Hvis man kan ét sted, kan man og­så et an­det. I lev­neds­mid­del­kon­trol­len kan man net­op fi nde ud af at hol­de over­fl ader­ne hy­giej­nisk re­ne, men vi har al­drig fun­det ud af, hvor­for sund­heds­væ­se­net ik­ke kan det sam­me, « si­ger pro­fes­sor og over­læ­ge Hans Jørn Kol­mos, som me­ner, at ope­ra­tions­stu­er­ne ik­ke er det stør­ste pro­blem, for­di de bli­ver ren­gjort me­get oft e, men at det sna­re­re er sen­ge­stu­er­ne, der hal­ter bag­eft er.

» Vi har i dag ik­ke go­de, over­be­vi­sen­de me­to­der til at over­vå­ge hy­giej­nisk ren­hed i det dag­li­ge. Op­ga­ven er at fi nde ud af, om der er far­li­ge bak­te­ri­er til­ba­ge på over­fl ader­ne. Det kan gø­res med bak­te­ri­e­dyrk­ning, men det er bå­de dyrt og be­svær­ligt, « si­ger over­læ­gen.

Støv, snavs el­ler plet­ter

Mod­sat Rigs­ho­spi­ta­let har Re­gion Ho­ved­sta­dens an­dre ho­spi­ta­ler pæ­ne tal i ren­gø­rings­kon­trol­ler­ne, vi­ser ak­tind­sig­ter.

Det er re­gio­nens mål , at ope­ra­tions­stu­er skal ha­ve 100 pct. god­ken­del­se i ren­gø­rings­kon­trol­ler­ne, og de øv­ri­ge lo­ka­ler skal le­ve op til en god­ken­del­ses­pro­cent på 70.

» Vi skal ha­ve or­dent­lig ren­gø­ring, men det af­gø­ren­de er, at ho­spi­ta­ler­ne ta­ger op­ga­ven på sig og øn­sker at de­fi ne­re, hvad hy­giej­nisk rent er, « si­ger Hans Jørn Kol­mos.

Det frem­går ik­ke af ak­tind­sig­ter fra Rigs­ho­spi­ta­let, hvor­for de for­skel­li­ge lo­ka­ler er ble­vet af­vist.

Iføl­ge Re­gion Ho­ved­sta­den kan det skyl­des støv, snavs el­ler plet­ter, og der stil­les selv­føl­ge­lig stren­ge­re krav til en ope­ra­tions­stue end til en op­holds­stue el­ler et kon­tor.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.