ATIONSSTUER ’ Der har væ­ret et kva­li­tets­pro­blem’ UD MED SPROGET!

BT - - NYHEDER -

MAN­DAG 15. JU­NI 2015 Lars Buhl, sous­chef i Ser­vi­ce­cen­tret på Rigs­ho­spi­ta­let: som gør, at lo­ka­let bli­ver af­vist. Men det er ri­me­ligt nok, for der skal væ­re en høj stan­dard. «

» Der har væ­ret et kva­li­tets­pro­blem. Der­for ind­gik vi en ny kon­takt i 2014. De­ri lig­ger, at kva­li­te­ten skal hæ­ves. Det har de nu ar­bej­det med i et år, og vi er me­get tæt på at væ­re på plads med kva­li­te­ten. For 2015 kan jeg si­ge, at den del, Fore­ne­de Ser­vi­ce står for, er på plads kva­li­tets­mæs­sigt. Det vil si­ge, at de le­ver op til de re­gio­nalt fast­sat­te krav ef­ter kva­li­tets­sty­rings­sy­ste­mer­ne In­s­ta 800 og DS 2451- 10. «

» Vi har sta­dig pro­ble­mer i nog­le lo­ka­ler, og det skal vi ha­ve løst. De har ik­ke få­et ret­tet op på kva­li­te­ten så hur­tigt, som vi har af­talt i kon­trak­ten. Vi var ik­ke til­fred­se med re­sul­ta­ter­ne i 2014, og det blev sel­ska­ber­ne og­så gjort klart.

Pr. 1. april 2015 blev Rigs­ho­spi­ta­let slå­et sam­men med Glo­strup Ho­spi­tal rent or­ga­ni­sa­to­risk. Og Glo­strups ren­gø­rings­af­de­ling har vist et højt, sta­bilt ni­veau gen­nem læn­ge­re tid, og der­for over­ta­ger de ISS Fa­ci­li­ty Ser­vi­ces an­svars­om­rå­der pr. 1. au­gust 2015. «

» Når vi sen­der vo­res 200.000 kva­drat­me­ter og 10.000 rum i ud­bud, an­gi­ver vi for hvert rum, hvil­ken kva­li­tets­pro­fil det skal le­ve op til. Og så gi­ver sel­ska­ber­ne et til­bud på bag­grund af det. Vi kø­ber kva­li­te­ten og ik­ke an­tal­let af me­d­ar­bej­de­re. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.