VALG 2015 Valg­kamp – da­gen i går

BT - - NYHEDER - Ken­neth Elkjær ke­el@ bt. dk

MAN­DAG 15. JU­NI 2015

THOR­NING

Stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt drog søn­dag på bus­tur rundt i Dan­mark i et for­søg på at kapre de stem­mer, der kan gi­ve hen­de fi re år me­re i stats­mi­ni­ste­ri­et.

I går brag­te to- da­ges tu­ren hen­de til Is­høj, Præ­stø, Naks­kov, Rud­kø­bing, Faa­borg og Mid­del­fart. I dag ta­ger hun bus­sen vi­de­re gen­nem Jyl­land, in­den hun ven­der hjem til Kø­ben­havn. Tu­ren ind­led­tes i stats­mi­ni­ste­rens hjem­by, Is­høj, hvor hun blev mødt af den lo­ka­le S- kan­di­dat Mat­ti­as Tes­faye, der hav­de ta­get sin mor og den 18- åri­ge An­ton Rud­berg Lam med. Den un­ge mand har Mat­ti­as Tes­faye hjul­pet i gang med en ud­dan­nel­se som in­du­stri­tek­ni­ker, hvil­ket ud­lø­ste stor be­gej­string hos stats­mi­ni­ste­ren.

» Virk­som­he­der­ne skri­ger på dem, « jub­le­de hun iføl­ge Ber­ling­s­ke.

Vok­se­værk

In­den Hel­le Thor­ningS­ch­midt steg om­bord på valg­bus­sen, nå­e­de hun at præ­sen­te­re et nyt ud­spil sam­men med fi nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don. De to vil la­de de of­fent­li­ge off ent­li­ge ud­gift er vok­se med 0,6 pro­cent frem mod 2025, for­kla­re­de de.

Imens på klip­peø­en…

Mens Thor­ning var på bus­tur holdt fl ere an­dre par­ti­le­de­re ta­ler på Born­holm ved Fol­ke­mø­det. Her­i­blandt Lars Løk­ke Ras­mus­sen, der an­kom i solskin med sin hu­stru Sól­run Løk­ke Ras­mus­sen i hån­den. Fra sce­nen gjor­de han det klart, at hvis han bli­ver stats­mi­ni­ster, har han i sin­de at ind­kal­de til tre­part­s­for­hand­lin­ger for at imø­de­kom­me nog­le af Dan­marks ud­for­drin­ger i frem­ti­den.

» Bli­ver jeg stats­mi­ni­ster igen, ind­kal­der jeg til tre­part­s­for­hand­lin­ger, så løn­mod­ta­ge­re, ar­bejds­gi­ve­re og po­li­ti­ke­re sam­men kan fi nde sva­re­ne på de ud­for­drin­ger, Dan­mark står over­for. Der er brug for at genop­li­ve det bre­de sam­ar­bej­de på tværs af or­ga­ni­sa­tio­ner­nes og po­li­ti­ske par­ti­in­ter­es­ser, « sag­de han på klip­peø­en, mens Thor­ning hav­de lan­de­ve­je­ne og væl­ger­ne for sig selv for en stund.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.