Fe­ste­de med svi­ger­mor

Lør­da­gens roy­a­le bryl­lup mel­lem prins Carl Phi­lip og So­fi a Hel­lq­vist kul­mi­ne­re­de med vild nat­te­fest

BT - - NYHEDER - Pe­ter Øl­holm Hans­son phan@ bt. dk sisb@ bt. dk

380 GÆ­STER

Siska Si­mo­ne Bengts­son Selv dron­ning Sil­via måt­te over­gi­ve sig til dan­se­gul­vet un­der bryl­lups­fe­sten for Carl Phi­lip og prin­ses­se So­fi a lør­dag aft en.

Det gik ik­ke stil­le af, da par­ret fejre­de sit bryl­lup med fa­mi­lie, ven­ner og roy­a­le gæ­ster fra he­le Eu­ro­pa.

Her­i­blandt vo­res egen dron­ning Mar­gret­he og kron­prin­s­par­ret.

Mid­da­gen slut­te­de klok­ken 23.00, og der­eft er blev det kulør­te disko­lys tændt i ge­mak­ker­ne på Sto­ck­holms Slot.

Nat­ten igen­nem blev der iføl­ge Aft on­bla­det dan­set igen­nem til høj mu­sik, le­ve- ret af ad­skil­li­ge svær­væg­te­re fra den sven­ske po­p­s­ce­ne. Electro­pop- duo­en Ico­na Pop var de før­ste til at sæt­te gang i fe­sten.

Fest til den ly­se mor­gen

Kvart i tre om mor­ge­nen var det ver­dens­nav­net Avi­cii, der spil­le­de op til dans og fi k prins Carl Phi­lip og prin­ses­se So­fi a til at gå amok, dan­se og vin­ke sam­men med de om­kring 380 gæ­ster, der var ind­budt til fe­sten.

Den sven­ske mu­si­ker er blandt an­det man­den bag det sto­re hit ’ Wa­ke me up’ fra 2013.

Prin­ses­sens svi­ger­mor, dron­ning Sil­via, var iføl­ge Aft on­bla­det ik­ke ban­ge for at vi­se, at hun godt kun­ne fe­ste med sin søn og svi­ger­dat­ter. For da den ver­den­skend­te dj sat­te gang i den roy­a­le fest­ma­ski­ne, ind­t­og den sven­ske dron­ning dan­se­gul­vet med prins Carl Phi­lip og prin­ses­se So­fi a.

Fest­lig­he­der­ne fort­sat­te helt frem til søn­dag mor­gen, hvor Aft on­bla­dets ud­send­te så kong Carl Gustaf og dron­ning Sil­via kø­re fra slot­tet klok­ken 5.35 uden Carl Phi­lip og So­fi a, der må­ske har sne­get sig ud uden om pres­sen for at kom­me hjem og få en vel­fortjent søvn.

» Det var en helt ut­ro­lig af­ten, og bru­de­par­ret gav me­get af sig selv. Helt fan­ta­stisk, « sag­de en gæst, som Aft on­bla­det fan­ge­de eft er fe­sten.

Søn­da­gen igen­nem var der stil­le om­kring de ny­gift e. Aft on­bla­det skrev i går, at Carl Phi­lip og So­fi a mu­lig­vis er ble­vet på slot­tet el­ler har over­nat­tet på det fas­hio­nab­le Grand Ho­tel i Sto­ck­holm.

Det sto­re spørgs­mål er sam­ti­dig, hvor par­ret skal hen på bryl­lups­rej­se. Aft on­bla­dets hof­repor­ter Jen­ny Ale­xan­der­s­son for­tal­te i går, at de ny­gift e mu­lig­vis var ta­get di­rek­te fra fe­sten og ud i Ar­lan­da- luft hav­nen i Sto­ck­holm for at ta­ge på bryl­lups­rej­se un­der fj er­ne him­mel­strøg. I hvert fald sås en kor­te­ge af tre sto­re Vol­vo­er, ledsa­get af mo­tor­cy­kel­be­tjen­te og po­li­ti­bi­ler, rul­le ind i luft hav­nens VIP- ga­te tid­ligt om mor­ge­nen.

Prin­ses­se So­fia træk­ker lidt luft i slotsvin­du­et un­der fe­sten sam­men med en an­den gæst. Man kan i øv­rigt ane prin­ses­sens om­dis­ku­te­re­de ta­to­ve­ring, som hun lod væ­re syn­lig un­der sel­ve vi­el­sen. Fo­to: Sven Lindwall

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.