Ær­ste ma­re­ridt Min­det med sang

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk

MAN­DAG 15. JU­NI 2015

Idet­te hus bo­e­de de tre gæ­ste­ar­bej­de­re, som er mistænkt for at stå bag for­bry­del­sen. De to li­tau­i­ske mænd er sig­tet for mord, mens kvin­den – der er gift med den ene af mæn­de­ne – er sig­tet for med­del­ag­tig­hed. De tre er gen­nem fle­re år vendt til­ba­ge til sam­me om­rå­de i Syds­ve­ri­ge som sæ­so­n­ar­bej­de­re.

Fo­to: Thomas Jo­hans­son/ TT

HØJTIDELIGHED

En ung kvin­de med langt, mørkt hår sat op i en he­ste­ha­le græ­der. Fra bæn­ken bag hen­de ræk­ker en mi­dal­dren­de kvin­de hen­de et pa­pir­lom­me­tørklæ­de frem og spør­ger, om hun vil ha­ve et.

Sor­gen stod pren­tet i an­sig­ter­ne på de frem­mød­te i den st­u­ven­de ful­de Skt. He­le­na- kir­ke i Sköv­de, hvor der var min­de­høj­ti­de­lig­hed for 17- åri­ge Lisa Holm i går kl. 18. Det skri­ver Expres­sen.

Der var tændt om­kring 200 lys for­an al­te­ret, og un­der min­de­høj­ti­de­lig­he­den sang to un­ge kvin­der til to­ner­ne af sag­te kla­ver­mu­sik i kir­ken. De man­ge dybt be­rør­te un­ge del­ta­ge­re for­søg­te at trø­ste hin­an­den.

» For man­ge er det vig­tigt at gø­re no­get kol­lek­tivt, « si­ger Ka­rin Langström Vin­ge, som er præst og en af dem, der skal hol­de ta­le un­der min­de­høj­ti­de­lig­he­den, til Expres­sen.

Præ­sten un­der­stre­ger, at mor­det er nog­le få men­ne­skers værk, mens over 1000 hjalp til med at le­de ef­ter Lisa Holm, og hund­re­de­vis en­ten har lagt blom­ster over­for caféen, hvor hun ar­bej­de­de, el­ler er mødt op til min­de­høj­ti­de­lig­he­den.

» Kær­lig­hed er al­tid stør­re. Ly­set er al­tid stør­re end mør­ket, « si­ger Ka­rin Långström Vin­ge.

Tre an­holdt

To li­tau­i­ske brød­re på 31 og 35 år er an­holdt og mistænkt for mor­det på 17- åri­ge Lisa Holm. Den ene af dem ken­der po­li­ti­et i hjem­lan­det for­vej­en.

» Den ene per­son ken­der po­li­ti­et in­tet til. Den an­den har de lidt in­for­ma­tion om, men jeg vil ik­ke kom­men­te­re det yder­li­ge­re, « si­ger den li­tau­i­ske po­li­ti­kom­mis­sær An­drzej Ro­gin­ski iføl­ge Expres­sen til den li­tau­i­ske webb­tv- ka­nal Irytas tv.

En kvin­de er og­så an­holdt i sa­gen, Hun mistæn­kes for med­del­ag­tig­hed i mord. Det var her i la­den, at po­li­ti­et nat­ten mel­lem fre­dag og lør­dag fandt det lig, der kort ef­ter blev iden­ti­fi­ce­ret som den 17- åri­ge Lisa Holm. De an­hold­te og sig­te­de gæ­ste­ar­bej­de­re hav­de i en tid ar­bej­det på at renove­re byg­nin­ger­ne.

Fo­to: Thomas Jo­hans­son/ TT

Fo­to: Goog­le – Gra­fik: Jep­pe Fun­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.