Min sun­de for­nuft’

BT - - NYHEDER -

ge­lig har vi haft dis­kus­sio­ner om, hvor me­get man gi­der stå igen­nem. Om vi ik­ke ba­re skul­le træk­ke stik­ket og si­ge ’ sø­rens os­se’, for er det her vir­ke­lig det he­le værd? « le­vet el­ler wha­te­ver. Der bli­ver kørt hårdt på al­le po­li­ti­ke­re, og det kan ik­ke und­gås, at det går ud over de­res børn. «

Det har vel me­get væ­ret din op­ga­ve at hånd­te­re den si­tu­a­tion over­for je­res børn, hvor­dan har du gjort det?

» Vi har vidst, når tin­ge­ne kom­mer, og jeg har al­tid ment, at det var bedst, bør­ne­ne var for­be­red­te. Så før de tog i sko­le om mor­ge­nen, har vi holdt fa­mi­li­e­råd og for­be­redt dem på, hvad der vil­le kom­me i da­gens avi­ser. At der vil­le bli­ve skre­vet så­dan og så­dan, men at vi men­te, at det var avi­ser­ne, der hav­de få­et tin­ge­ne galt i hal­sen. På den må­de har de væ­ret for­be­red­te, hvis kam­me­ra­ter­ne vil­le si­ge no­get i lø­bet af da­gen. «

Ri­si­ke­rer I ik­ke, at det kun bli­ver end­nu vær­re, hvis Lars bli­ver stats­mi­ni­ster?

» Jeg ved det ik­ke. Li­ge nu tror jeg, at vi er der­u­de, hvor der ik­ke er no­get, der bi­der på os me­re. Vi ta­ger det, der kom­mer. Jeg tror, vi har få­et lidt hård hud. «

Hvad bli­ver for­de­le­ne, hvis Lars bli­ver stats­mi­ni­ster?

» Der kom­mer me­re ser­vi­ce, haha. Der er en bil, der står og ven­ter på ham, når han kom­mer ned, og der er no­gen, der kom­mer med frokost. Man skal selv tæn­ke min­dre og kan kon­cen­tre­re sig 100 pct. om sit ar­bej­de. Det må væ­re så fedt. «

Sidst Lars var stats­mi­ni­ster, trå­d­te du ik­ke ind i en tra­di­tio­nel før­ste­da­me- rol­le. Bli­ver det an­der­le­des næ­ste gang?

» Nej, jeg har ik­ke no­get be­hov for at prom­ove­re mig på den må­de. Jeg har mi­ne eg­ne cirk­ler, men træ­der ind i Lars’ cir­kel, når det pas­ser i hans og mit ske­ma. Hvis Lars bli­ver stats­mi­ni­ster igen, så har han væ­ret det før og er må­ske lidt me­re sik­ker i rol­len. «

Kun­ne ik­ke gen­ken­de ham

Hvor­dan har du op­le­vet tv­du­el­ler­ne?

» Lidt blan­det. I den før­ste du­el var Lars me­get pas­siv. Det var der man­ge, der godt kun­ne li­de, men jeg kun­ne slet ik­ke gen­ken­de ham. Og det sag­de jeg til ham. Sid­ste du­el var okay. «

Har han no­gen­sin­de sagt ’ der er så me­get, du ik­ke for­står’ til dig?

» Nej. Men jeg vil­le ik­ke tol­ke det som om, han ik­ke hav­de respekt for mig. »

Har han kun­net øve sig i at ta­ck­le stær­ke kvin­der på dig?

» Ja, det vil jeg tro. Han ved, man skal gå for­sig­tigt, haha. Men i for­hold til tv- du­el­ler­ne sy­nes jeg, der har væ­ret for lidt ud­dyb­ning og for me­get fo­kus på kon­flikt. Hvis den ud­vik­ling fort­sæt­ter, hvor er vi så om ty­ve år? « 1968, 22. novem­ber - født i Klaks­vig på Færø­er­ne. Hen­des far var over­læ­rer og mor­fa­de­ren re­pu­bli­kansk po­li­ti­ker. 1987 - flyt­ter til Dan­mark for at læ­se til edb- as­si­stent. 1989 - mø­der Lars Løk­ke Ras­mus­sen. 1994 - be­gyn­der på me­di­cin­stu­di­et, men stop­per halvvejs. 1998 - gif­ter sig med Lars Løk­ke Ras­mus­sen. 1998- 2005 - med­lem af by­rå­det for Ven­stre i Græ­sted- Gille­le­je Kom­mu­ne. 2006 - ud­dan­net læ­rer fra Za­h­les Se­mi­na­ri­um. 2006 - an­sat ved Det Kon­ge­li­ge Te­a­ters Læ­sesko­le un­der Za­h­les Gym­na­siesko­le. Har sam­men med Lars Løk­ke Ras­mus­sen bør­ne­ne Ber­gur, 24 år, Lisa, 18 år, og Símun, 17 år ( fo­to).

» Vi er fak­tisk ik­ke så me­get sam­men i de her da­ge, med­min­dre jeg kom­mer med på en tur som her, « si­ger Sól­run Løk­ke Ras­mus­sen om li­vet som hu­stru til en stats­mi­ni­ster­kan­di­dat un­der en valg­kamp. I går flet­te­de hun fin­gre med sin mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen til Fol­ke­mø­de på Born­holm, in­den han for­svandt i mæng­den. Fo­to: Nils Meilvang

Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.