10- årig i uhyg­ge­lig spa- ulyk­ke

En pi­ge var tæt på at dø, da hen­des hår sad fast i en indsug­nings­dyse. Nu skal sik­ker­he­den tjek­kes

BT - - NYHEDER - Lars Lin­de­vall larh@ bt. dk Elisa­beth Thi­is

MA­RE­RIDT

elth@ bt. dk

En vold­som ulyk­ke ram­te i går for­mid­dag en 10- årig pi­ge på Klim Strand Cam­ping i Fjer­rits­lev i Nord­jyl­land.

Da pi­gen var i bad i cam­pings­plad­sens spa- af­de­ling, blev hen­des hår fan­get i en af indsug­nings­dy­ser­ne i bob­le- ba­det, så hun ik­ke kun­ne få ho­ve­d­et op over van­det.

Hun var be­vidst­løs og til­sy­ne­la­den­de druk­net, da en mand kom hen­de til und­sæt­ning og rev hå­ret fri. Det lyk­ke­des man­den at få liv i pi­gen ved hjælp af hjer­te­mas­sa­ge og kun­stigt ån­de­dræt, op­ly­ser Nord­jyl­lands po­li­ti til BT. Straks ef­ter ulyk­ken blev pi­gen flø­jet i he­li­kop­ter til Aal­borg Sy­ge­hus, hvor hun i øje­blik­ket op­hol­der sig med sin fa­mi­lie. Pi­gens til­stand er iføl­ge po­li­ti­et sta­bil, og hun var i stand til at kom­mu­ni­ke­re med sin mor på vej til ho­spi­ta­let.

Tek­no­lo­gisk In­sti­tut skal nu un­der­sø­ge sik­ker­he­den i cam­ping­plad­sens wel­l­ness-

» Vi er selv­føl­ge­lig dybt cho­ke­re­de. Vi hav­de ik­ke i vo­res vil­de­ste fan­ta­si fo­re­stil­let os, at det kun­ne ske. Vi er rig­tig ke­de af det på fa­mi­li­ens veg­ne, og vi hå­ber, at pi­gen kom­mer over det uden va­ri­ge mén, « si­ger Laila Møl­holt til BT

Hun til­fø­jer, at cam­ping­plad­sens eje­re er i kon­takt med fa­mi­li­en, men de øn­sker ik­ke på nu­væ­ren­de tids­punkt at op­ly­se no­get yder­li­ge­re om pi­gens til­stand ud­over, at hun er uden for livs­fa­re.

Laila Møl­holt un­der­stre­ger, at Klim Strand Cam­ping ik­ke har haft no­get som helst kend­skab til, at der kun­ne væ­re pro­ble­mer med cam­ping­plad­sens spa.

» Det er ab­so­lut ik­ke no­get, vi har væ­ret vi­den­de om. Hvis vi hav­de hørt . no­get om, at der var pro­ble­mer med sik­ker­he­den, så hav­de vi gjort no­get ved det. Vi har nu luk­ket wel­l­ness- af­de­lin­gen, ind­til Tek­no­lo­gisk In­sti­tut har fun­det ud af, om der er no­gen fejl, « si­ger Laila Møl­holt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.