Li­be­ra­li­stens h

I Hor­sens er 164 kva­drat­me­ter en rød tråd i par­ti­le­der Anders Samu­el­sens liv 1. au­gust 1967 For­mand for Li­be­ral Al­li­an­ce

BT - - NYHEDER - Mads Kor­sa­ger Nielsen mkn@ bt. dk

BARNDOMMENS GA­DE

Kvin­den på ter­ras­sen er iført lys som­mer­kjo­le. Hun be­un­drer et barn, der sid­der på ar­men af en her­re klædt i mørkt jak­ke­sæt.

hans liv. Helt fra barn­dom­men, hvor den ra­di­ka­le fol­ke­tings­grup­pe blev fo­to­gra­fe­ret på ter­ras­sen på hans tre års fød­sels­dag, og til for gan­ske ny­lig, hvor hu­set var en cen­tralt be­lig­gen­de ba­se, mens han stab­le­de først Ny Al­li­an­ce og si­den Li­be­ral Al­li­an­ce på be­ne­ne.

» Jeg har holdt rig­tig man­ge fored­rag rundt om­kring og det lig­ger me­get godt midt i, når jeg som nu skal fø­re valg­kamp i Jyl­land. «

Ved jord­s­kredsval­get i 1973 blev Anders Samu­el­sens far ik­ke gen­valgt til Fol­ke­tin­get. Sam­me år blev for­æl­dre­ne skilt, og den seksår­i­ge Anders fl yt­te­de med sin mor til Ho­bro og se­ne­re Sam­sø, hvor han gik i fol­ke­sko­le og spil­le­de mas­ser af fod­bold, for­di ‘ der ik­ke var an­det at la­ve’.

Imens blev fa­de­ren - gym­na­si­e­læ­rer Ole Samuelsen - bo­en­de i hu­set.

I 1996 dø­de han, og sam­men med sin da­væ­ren­de ko­ne over­tog Anders Samuelsen hu­set. På det tids­punkt ar­bej­de­de den nyud­dan­ne­de cand. sci­ent. pol. på dø­ve­højsko­len Cast­berg­gård syd for Hor­sens.

» Det var en op­lagt mu­lig­hed. Og vi var eni­ge om, at en provins­by i Jyl­land var et me­get dej­ligt sted for børn at vok­se op. «

Ka­o­ti­ske år

Kort eft er tog den po­li­ti­ske kar­ri­e­re for al­vor fart. I 2001 blev han valgt til Fol­ke­tin­get for Ra­di­ka­le Ven­stre og fi re år se­ne­re til Eu­ro­pa- Par­la­men­tet. I 2007 var han med til at stift e Ny Al­li­an­ce, der godt et år se­ne­re skift ede navn til Li­be­ral Al­li­an­ce og i dag de­fi - ne­rer sin funk­tion som par­ti­et, der øn­sker at træk­ke en re­ge­ring fra blå blok i en me­re li­be­ral ret­ning.

Det var ka­o­ti­ske år for Anders Samuelsen, der i 2009 og­så blev skilt fra sin hu­stru. Han for­tæl­ler, at hu­set har op­le­vet det he­le: glæ­der og sor­ger. Op­tu­re og ned­t­u­re.

» Jeg tænk­te, at det nok var me­get godt med et hol­de­punkt, som man ik­ke li­ge gi­ver slip på. Der­for be­holdt jeg hu­set. Nog­le vil me­ne, at det er helt skørt. Men for mig pas­se­de det ret godt ind i en ka­o­tisk til­væ­rel­se. «

Fa­mi­lens mø­de­sted

Ved si­den af so­fa­en står en el- gu­i­tar. Den til­hø­rer par­ti­le­de­rens yng­ste søn, der bor i hu­set med ham, når han er i by­en. Uden­for går en mand rundt og slår græs. Se­ne­re kom­mer han ind og si­ger god­dag, in­den han smø­rer frokost i køk­ke­net.

» Det er min sto­re­bror Chri­sti­an, « for­kla­rer Anders Samuelsen. sæt­ter man­ge må­der at le­ve på. Vi vil­le ke­de os ihjel, hvis al­le skul­le le­ve på sam­me må­de. Det er rig­tig fedt, at der er nog­le, der bor i lej­lig­hed, ræk­ke­hus, par­cel­hus. og nog­le har spa­ret op til at bo i en strand­vejsvil­la. Så læn­ge folk gør det af egen fri vil­je, så sy­nes vi, det er sjovt. «

Kø­ben­havn træk­ker

Anders Samu­el­sens barn­doms­ga­de bli­ver dog næp­pe al­der­dom­mens sid­ste stop­pe­sted, si­ger han.

» Jeg tror så­mænd, der kom­mer en dag, hvis jeg væl­ger at fort­sæt­te i po­li­tik i en læn­ge­re år­ræk­ke, hvor jeg træk­ker mig mod Kø­ben­havn. Jeg har og­så en kæ­re­ste der. «

Men det vil sta­dig væ­re i hu­set på Sol­bak­ke­vej, at det he­le be­gynd­te, kon­sta­te­rer Anders Samuelsen.

MAN­DAG 15. JU­NI 2015

BT brin­ger en ræk­ke top­po­li­ti­ke­re til­ba­ge til barndommens ga­de i en se­rie om, hvor­dan op­dra­gel­se, fa­mi­lie, sko­len og ven­ner­ne har på­vir­ket den hi­sto­rie, der for­tæl­les om dem i dag. Vi af­prø­ver, om barndommens ga­de vir­ke­lig er vo­res væ­sens rod, som Tove Dit­lev­sen skrev i 1943.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.