’ ’

BT - - NYHEDER - Anders Samuelsen

Det fe­de ved at væ­re li­be­ral er, at man værds­æt­ter man­ge må­der at le­ve på. Vi vil­le ke­de os ihjel, hvis al­le skul­le le­ve på sam­me må­de

Sol­bak­ke­vej er og­så fa­mi­li­ens mø­de­sted.

Vi går ud på ter­ras­sen, hvor der duft er af ny­slå­et græs. Den mu­re­de skor­sten er væk, vin­du­er og dør skift et og fa­ca­den ma­let. El­lers lig­ner hu­set sig selv fra bil­le­det med stats­mi­ni­ster­fru­en, der be­un­drer hans ny­fød­te lil­le­bror.

» Ja, der var jo in­gen den dag, der ane­de, at ham den lil­le tre- åri­ge vil­le bli­ve par­ti­le­der. El­ler sprin­ge ud af det gam­le par­ti, « be­mær­ker han.

Det her vir­ker fj er­nt fra den li­be­ra­le drøm. Bur­de du ik­ke ha­ve kæm­pet dig frem til en kæm­pe vil­la på Strand­vej­en i Hel­lerup ved si­den af Saxo Bank?

» Tjo, men det fe­de ved at væ­re li­be­ral er, at man værd-

» Der blev al­tid talt med be­gej­string om po­li­tik og Fol­ke­tin­get her i hu­set. Spe­ci­elt mens min far sta­dig var med­lem. Selv om det ik­ke lå i kor­te­ne, at jeg skul­le i po­li­tik, så har det nok væ­ret der al­li­ge­vel. Den po­li­ti­ske åre har jeg med her­fra. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.