Rum­far­tøj våg­ner på ko­met

BT - - NYHEDER -

Ef­ter syv må­ne­ders dva­le er det lil­le rum­far­tøj Philae våg­net på ko­me­ten 67P.

Op­våg­nin­gen og de ef­ter­føl­gen­de sig­na­ler, der blev sendt til Jor­den, kom­mer ef­ter, at kon­tak­ten har væ­ret mi­stet i syv må­ne­der, op­ly­ser den eu­ro­pæ­i­ske ru­mor­ga­ni­sa­tion ( ESA).

Det var tors­dag, at ESA modt­og sig­na­ler fra far­tø­jet, der for­ment­lig er våg­net, for­di der iføl­ge for­ske­re er kom­met me­re sol­lys på ko­me­ten, der er kom­met tæt­te­re på So­len.

For­sker­ne hå­ber, at Philae vil kun­ne sam­le prø­ver fra ko­me­ten, der kan for­kla­re, hvor­dan pla­ne­ter­ne og mu­lig­vis li­vet i sin tid op­stod.

Ko­me­ter stam­mer helt til­ba­ge fra ska­bel­sen af vo­res sol­sy­stem for 4,6 mil­li­ar­der år si­den. Der­for kan de in­de­hol­de væ­sent­li­ge in­for­ma­tio­ner om li­vets til­bli­vel­se.

Far­tø­jet Philae blev fri­gi­vet fra sit mo­der­skib Ro­set­ta i novem­ber sid­ste år. Mis­sio­nen har stå­et på i ti år. Ef­ter fri­gi­vel­sen lan­de­de far­tø­jet og gav in­for­ma­tio­ner i ca. 60 ti­mer, in­den da­ta­strøm­men stop­pe­de.

Det skyld­tes an­gi­ve­ligt, at ko­me­ten var hav­net i del­vis skyg­ge, hvil­ket tøm­te far­tø­jet, der dri­ves af sol­pa­ne­ler, for strøm. BNB

Eu­ro­pe­an Spa­ce Agen­cy har la­vet det­te kun­sti­ge bil­le­de af, hvor­dan Philae for­ment­lig ta­ger sig ud på ko­me­ten 67P. Fo­to: AFP/ ESA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.