Le­ver dit hjer­te de

Bor du i Nord­s­jæl­land, er der stør­re chan­ce for at over­le­ve hjer­te- kar­syg­dom, end hvis du bor i ud­kants­dan­mark el­ler i be­stem­te kø­ben­havn­ske for­stadskom­mu­ner SYV GO­DE HJER­TE- RÅD Gør selv en for­skel

BT - - SUNDHED - Heidi Pe­der­sen hped@ bt. dk

ULIG­HED

Fær­re dan­ske­re dør i dag af en hjer­te- kar- syg­dom end for ti år si­den. Men den po­si­ti­ve ten­dens er end­nu ik­ke slå­et igen­nem på land­s­plan. Så­le­des er der iføl­ge Hjer­te­for­e­nin­gen ’ en ræk­ke sor­te plet­ter’ på land­kor­tet i form af kom­mu­ner, hvor alt for man­ge dan­ske­re dør af de­res li­del­se.

Hvis du vil und­gå at dø af din hjer­te- kar- syg­dom, bør du bo­sæt­te dig nord for Kø­ben­havn. Det vi­ser nye tal fra Hjer­te­for­e­nin­gen, der har op­gjort, hvor i lan­det dø­de­lig­he­den er størst.

Til gen­gæld bør du så sø­ge væk fra kom­mu­ner som Is­høj, Al­bert­slund, Nord­fyns, Lol­land el­ler Mor­sø. Det er nem­lig her, at flest dan­ske­re må ka­pi­tu­le­re, hvis først de er ble­vet ramt af en blod­prop, hjer­tesvigt, for­hø­jet ko­leste­rol el­ler an­dre hjer­te­kar- syg­dom­me.

Den ab­so­lut­te bund­s­kra­ber, når det gæl­der kvin­der, er li­ge nu Is­høj Kom­mu­ne med 663 døds­fald pr. 100.000 ind­byg­ge­re, mens Val­lens­bæk top­per li­sten med kun 254 kvin­der år­ligt.

Iføl­ge hjer­te­læ­ge og pro­fes­sor ved Fre­de­riks­berg Ho­spi­tal Gorm. B. Jensen skyl­des det ’ de so­ci­a­le for­skel­le’ i kom­mu­ner­ne.

» Der er helt klart for­skel på den må­de, for­skel­li­ge grup­per op­fat­ter de­res hel­bred på. For de dan­ske mid­delklas­se­bor­ge­re, som of­te er bo­sat i Nord­s­jæl­land og om­egn, er hel­bre­det ble­vet en me­get vig­tig brik i li­vet. Det vil si­ge, at de er holdt op med at ry­ge, gør sig uma­ge for at spi­se sundt, dyr­ker mo­tion og er me­re til­bø­je­li­ge til at ta­ge me­di­cin og sø­ge læ­ge. De er of­te ve­lud­dan­ne­de og pri­o­ri­te­rer - sam­men­lig­net med kor­te­re ud­dan­ne­de - den­ne slags vær­di­er højt. Der­for har de og­så min­dre dø­de­lig­hed, « si­ger Gorm B. Jensen.

I dag le­ver 452.000 dan­ske­re med en hjer­te- kar- syg­dom - det hø­je­ste tal no­gen­sin­de re­gi­stre­ret. Men dø­de­lig­he­den er sam­ti­dig fal­den­de - alt­så bort­set fra vis­se kom­mu­ner.

Hjer­te­for­e­nin­gen op­for­drer ’ bund­s­kra­ber­ne’ til bl. a. bed­re fore­byg­gel­se:

» Vi har nog­le sor­te plet­ter på land­kor­tet, som vi ger­ne vil ha­ve ud- vi­sket. Der­for bør man kig­ge in­dad i de kom­mu­ner, hvor der er mu­lig­hed for for­bed­rin­ger. Det kun­ne f. eks. væ­re til­bud om ry­ge­stop- kur­ser, mo­tion, så vi vir­ke­lig fik må­l­ret­tet ind­sat­sen over for dem, der har brug for den, « si­ger Hjer­te­for­e­nin­gens forsk­nings­chef, pro­fes­sor Gun­nar Gisla­son.

’ Vi har al­le et an­svar’

An­sva­ret lig­ger dog ik­ke ale­ne hos kom­mu­ner­ne, me­ner hjer­te­læ­ge og pro­fes­sor Gorm. B. Jensen. Vi skal og­så han­ke op i os selv for at få ud­lig­net for­skel­le­ne - i sam­spil med po­li­ti­ske æn­drin­ger:

KOM NED I GEAR Stress

gi­ver høj puls og for­hø­jet blod­tryk, øger ind­hol­det af for­skel­li­ge fedt­stof­fer i blo­det og på­vir­ker blo­dets ev­ne til at størk­ne. For­søg der­for at re­du­ce­re din stress mest mu­ligt. Giv dig tid til ting, du sæt­ter pris på. Dyrk mo­tion og hold fast i di­ne so­ci­a­le kon­tak­ter. Søg evt. hjælp hos en pro­fes­sio­nel stress- co­ach, hvis du ik­ke selv kan hånd­te­re det.

MAN­DAG 15. JU­NI 2015

KVIT TOBAKKEN Ry­ger

du me­re end 15 ci­ga­ret­ter om da­gen, har du fi­re gan­ge stør­re ri­si­ko end an­dre for åre­forsnævring i hjer­tet. Men og­så få ci­ga­ret­ter dag­lig øger ri­si­ko­en ved at pres­se pul­sen op og få pulsår­er­ne til at træk­ke sig sam­men. Skru der­for ned for tobakken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.