’’

BT - - SUNDHED - Gun­nar Gisla­son, forsk­nings­chef i Hjer­te­for­e­nin­gen

Vi har nog­le sor­te plet­ter på land­kor­tet, som vi ger­ne vil ha­ve ud­vi­sket. Der­for bør man kig­ge in­dad i de kom­mu­ner, hvor der er mu­lig­hed for for­bed­rin­ger

» Man kan ik­ke fra­skri­ve sig selv an­sva­ret. Den en­kel­te bor­ger skal selv sør­ge for at pri­o­ri­te­re sin til­væ­rel­se. Når det så er sagt, sy­nes jeg, det er et stort de­mo­kra­tisk pro­blem, at der er så stor for­skel på sy­ge­lig­he­den i de for­skel­li­ge kom­mu­ner.

Der­for er det og­så vig­tigt, at fol­ke­tings- po­li­ti­ker­ne sik­rer nog­le til­tag, som gør, at vi får skå­ret ned på mæng­den af salt i ma­den, at det bli­ver be­svær­ligt og dyrt at ry­ge og at det bli­ver bil­li­ge­re at spi­se sundt, « si­ger han.

I dag er dø­de­lig­he­den størst blandt mænd frem for hos kvin­der­ne. Det skyl­des dog ik­ke, at kom­mu­ner­ne ta­ger bed­re hånd om det ene køn frem for det an­det, for­tæl­ler Gun­nar Gisla­son:

» Det har ik­ke no­get med ulig­hed at gø­re. Mænd ram­mes - ty­pisk af ge­ne­ti­ske år­sa­ger - hyp­pi­ge­re af hjer­te- kar- syg­dom, « si­ger han.

Un­der­sø­gel­ser har blandt an­det vist, at det kvin­de­li­ge køns­hor­mon østro­gen la­der til at be­skyt­te mod li­del­sen.

VÆR AK­TIV Kom­mer

du i gang med at be­væ­ge dig, kan du ned­sæt­te din ri­si­ko for hjer­te- kar- syg­dom med over 30 pct. Hjer­te­for­e­nin­gen an­be­fa­ler, at du be­væ­ger dig mindst en halv ti­me hver dag. God kon­di­tions­træ­ning er f. eks. løb, cyk­ling, svøm­ning, stav­gang el­ler svøm­ning. En gå­tur kan dog og­så fint hol­de hjer­tet i gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.