’ Li­vet skal le­ves, mens man har det’ Le­ne Da­les kæ­re­ste har væ­ret hjer­te­syg det me­ste af sit liv - i ja­nu­ar i år sag­de hjer­tet en­de­ligt stop - og han dø­de, ba­re ’’ 47 år gam­mel

BT - - SUNDHED - Heidi Pe­der­sen hped@ bt. dk Le­ne Da­le

TIDLIG DØD

Al­le­re­de som barn fandt læ­ger­ne ud af, at Mor­ten Zu­le­ger Nielsen hav­de en de­fekt hjer­te­klap. Men det for­hin­dre­de ham ik­ke i at le­ve li­vet, som han vil­le. Det for­tæl­ler hans kæ­re­ste, ef­ter hun nu er ble­vet ale­ne.

» Vi var beg­ge me­get be­vid­ste om, at li­vet skul­le le­ves. Vi skænd­tes al­drig og brug­te ik­ke unø­dig tid på at væ­re su­re på hin­an­den. Hvis der var pro­ble­mer, fik vi ord- net det her og nu, « si­ger den 53- åri­ge kvin­de.

Faldt om

Par­ret nå­e­de kun at væ­re sam­men i fi­re et halvt år, før den 47- åri­ge Mor­ten Zu­le­ger Nielsen til­ba­ge i ja­nu­ar i år faldt om af et hjer­te­an­fald.

» Vi vid­ste godt, da vi mød­te hin­an­den, at vi må­ske ik­ke vil­le få så man­ge år sam­men som an­dre par. Men vi hav­de nok ik­ke fo­re­stil­let os, at det skul­le ske så tid­ligt, det er synd for bør­ne­ne, « si­ger Le­ne Da­le, der har to børn på 13 og 17 år fra et tid­li­ge­re for­hold. For at kun­ne kla­re hver­da­gen blev Mor­ten Zu­le­ger Nielsen før­tids­pen­sio­ne­ret fra sit job som kon­to­ras­si­stent for snart 12 år si­den. Og ba­re tre må­ne­der før sin død tal­te han med læ­ger­ne om mu­lig­he­den for et do­nor­hjer­te. I den for­bin­del­se rå­de­de læ­ger­ne ham til at stop­pe med at ry­ge:

Røg det me­ste af ivet

» Han har rø­get det me­ste af sit voks­ne liv. Men jeg tror ik­ke, det vil­le ha­ve gjort den sto­re for­skel, hvis han var stop­pet med at ry­ge, in­den un­der­sø­gel­ser­ne gik i gang, « si­ger Le­ne Da­le, der bor i Sorø.

For at hol­de sig i gang gik Mor­ten Zu­le­ger Nielsen tu­re med hund­en Pi­cas­so, som par­ret an­skaf­fe­de sig for et år si­den. Net­op med det for­mål at få be­væ­get sig no­get me­re.

» Det var en god må­de at få mo­tion på, « fast­slår kæ­re­sten.

Vi vid­ste godt, da vi mød­te hin­an­den, at vi må­ske ik­ke vil­le få så man­ge år sam­men som an­dre par

Hun er ked af, at han ik­ke nå­e­de at få et nyt hjer­te, selv­om hun er over­be­vist om, at hen­des mand vil­le det an­der­le­des:

» Jeg tror et el­ler an­det sted, at Mor­ten tog en be­slut­ning om, at han ik­ke vil­le ope­re­res. Han føl­te sig ik­ke vær­dig nok. For ham var det vig­ti­ge­re, at en mor med små børn blev red­det i ste­det for ham, « si­ger hun.

Mor­ten Zu­le­ger Nielsen nå­e­de dog al­drig at kom­me på ven­te­li­ste til et nyt hjer­te, før han faldt om d. 9. ja­nu­ar i år og dø­de to da­ge ef­ter, mens Le­ne holdt ham i hån­den på ho­spi­ta­let.

Le­ne Da­les kæ­re­ste var al­vor­lig hjer­te­syg og nå­e­de ik­ke at få et nyt hjer­te, før han dø­de.

Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

» Vi var beg­ge me­get be­vid­ste om, at li­vet skul­le le­ves. Vi skænd­tes al­drig og brug­te ik­ke unø­dig tid på at væ­re su­re på hin­an­den, « si­ger Le­ne Da­le. Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.