’ Ba­by’ dræb­te fla­ske­sam­ler

65- årig mød­te dø­den i form af en cir­ku­se­le­fant på flugt

BT - - NYHEDER - Sus­an­ne Jo­hans­son suss@ bt. dk

DØDSULYKKE

Det er ik­ke li­ge­frem ele­fan­ter, man for­ven­ter at mø­de i en skov i Sydtys­kland.

Men dét var, hvad en 65- årig mand gjor­de, da han i går lør­dag gik sin dag­li­ge mor­gen­tur i det grøn­ne uden­for by­en Bu­chen. Et mø­de, han desvær­re ik­ke slap fra i li­ve. Han blev dræbt på ste­det.

Det var den 34- åri­ge ele­fant ’ Ba­by’, der gik ber­særk ved mø­det med den æl­dre mand og hans rol­la­tor.

’ Ba­by’ til­hø­rer et om­rej­sen­de cir­kus og var iføl­ge nyheds­bu­reau­et AP til­sy­ne- la­den­de slup­pet løs. Må­ske for­sæt­ligt af en an­sat i cir­kus­set. Det er i hvert fald det spor, som det lo­ka­le po­li­ti net­op nu for­føl­ger.

Langt ge­ne­ra­lie­blad

Iføl­ge dy­re­or­ga­ni­sa­tio­nen Pe­ta er det langt­fra før­ste gang, at ’ Ba­by’ an­gri­ber men­ne­sker.

Til­ba­ge i 2000 blev en kvin­de hårdt sår­et af den afri­kan­ske ele­fant. I 2010 an­greb ’ Ba­by’ en mand og hans søn, og beg­ge kom vold­somt til ska­de. Og for tre år si­den gik ’ Ba­by’s ra­se­ri over­for men­ne­sker ud over en 12- årig dreng, som fik bræk­ket kæ­ben ef­ter mø­det med den sto­re ele­fant.

Pe­ta har der­for i åre­vis for­søgt at få ele­fan­ten fjer­net fra det om­rej­sen­de cir­kus, som er ble­vet meldt til po­li­ti­et for den bruta­le og hård­hæn­de­de be­hand­ling af si­ne dyr. En be­hand­ling, der med or­ga­ni­sa­tio­nens ord har gjort ele­fan­ter­ne til ’ tik­ken­de bom­ber’. Fo­re­lø­big har Pe­ta dog ik­ke haft hel­det med sig.

Men man kan hå­be, at den se­ne­ste tragi­ske hæn­del­se fø­rer til, at ’ Ba­by’ og de øv­ri­ge ele­fan­ter fjer­nes fra cir­kus­set og kom­mer i for­va­ring et sted, hvor de ik­ke læn­ge­re er til fa­re for men­ne­sker.

Iføl­ge ty­ske Ber­li­ner Zei­tung var den dræb­te 65- åri­ge mand gå­et ud i sko­ven al­le­re­de kl. 5 om mor­ge­nen for at sam­le re­tur­fla­sker og då­ser. Da han ik­ke vend­te til­ba­ge til van­lig tid, gik hans ko­ne ud for at le­de ef­ter ham. Og fandt ham død.

Det vi­des ik­ke, hvad der fik den løb­s­ke cir­ku­se­le­fant til at gå amok på f l aske­sam­ler og rol­la­tor. Ar­kiv­fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.