Sven­sker kør­te au­to­cam­per i slots­sø

BT - - NYHEDER -

En 31- årig sven­sker har for­hå­bent­lig få­et sig en læ­re­streg, ef­ter han har kørt fuld rundt i en au­to­cam­per. Den end­te nem­lig i Slots­sø­en ved Fre­de­riks­borg Slot i Hil­le­rød, for­tæl­ler Nord­s­jæl­lands Po­li­ti.

» En an­mel­der rin­ger klok­ken 22.42 og for­tæl­ler os, at der er en au­to­cam­per, der kø­rer rundt og slin­grer, « for­tæl­ler vagt­chef St­ef­fen Øster­gaard. Bag ret­tet i au­to­cam­pe­ren be­fin­der sig en 31- årig svensk mand.

» Ne­de tæt ved Fre­de­riks­borg Slot for­sø­ger han at ven­de den her au­to­cam­per, og det har han ik­ke sær­lig me­get styr på, så han en­der med at kø­re ned i Slots­sø­en. Så da vi kom­mer frem, står der en våd sven­sker på land, og han bli­ver an­holdt og sig­tet for spi­ri­tus­kør­sel, « si­ger St­ef­fen Øster­gaard.

Man­den kør­te ale­ne og sover nu ru­sen ud i po­li­tiets va­re­tægt, før han vil bli­ve af­hørt. Hel­dig­vis kom in­gen no­get til ved uhel­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.