Vil­de dyr slap ud u

Mindst ot­te er dø­de og fle­re sav­nes, ef­ter at et uvejr over­svøm­me­de Tbi­li­si. Bjør­ne, lø­ver og en flod­he­st slap løs i by­ens ga­der

BT - - NYHEDER - Mette Faur­holtSe­he­sted mela@ bt. dk

OVER­SVØM­MEL­SER

Mas­si­ve over­svøm­mel­ser har ramt Ge­or­gi­ens ho­ved­stad Tbi­li­si, hvor fle­re per­so­ner er om­kom­met og man­ge er meldt sav­net.

» Mindst ot­te per­so­ner har mi­stet li­vet, « op­ly­ser in­den­rigs­mi­ni­ster Vakh­tang Go­melauri til den ge­or­gi­ske tv­sta­tion Ru­stavi 2.

Det var et kraf­tigt regn­vejr, som ram­te Tbi­li­si lør­dag af­ten kort før mid­nat, der for­år­sa­ge­de over­svøm­mel­ser­ne.

Sær­ligt kvar­te­rer­ne Va­ke og Sa­bur­ta­lo i den ge­or­gi­ske ho­ved­stad er hårdt ramt. Her er bi­ler skyl­let væk og ve­je kol­lap­set som føl­ge af de sto­re vand­mas­ser.

Dyr undslap fra zoo

I går be­gynd­te så det mas­si­ve op­ryd­nings­ar­bej­de. De lo­ka­le myn­dig­he­der op­for­dre­de bor­ge­re i de ram­te om­rå­der til at la­de bi­ler­ne stå, da man­ge ve­je fort­sat var spær­re­de.

By­ens zoo­lo­gi­ske ha­ve blev og­så på­vir­ket af over­svøm­mel­ser­ne, som øde­lag­de fle­re ind­heg­nin­ger. Det be­tød, at en ræk­ke af ha­vens dyr slap ud. Der­for kun­ne bor­ger­ne i Tbi­li­si se blandt an­det bjør­ne, ul­ve, ti­gre, lø­ver og så­gar en flod­he­st gå rundt i by­en.

Iføl­ge det lo­ka­le nyheds­bu­reau Ci­vil. ge ar­bej­der myn­dig­he­der­ne in­tenst på at få ind­fan­get de far­li­ge dyr. Blandt an­det lyk­ke­des det i går for­mid­dag at få be­dø­vet en flod­he­st, der her­ef­ter kun­ne frag­tes til­ba­ge til en ind­heg­ning i den zoo­lo­gi­ske ha­ve.

An­dre dyr har mi­stet li­vet i for­bin­del­se med over­svøm­mel­ser­ne, mens nog­le end­nu var på fri fod ved den­ne avis’ de­ad­li­ne i går.

Ind­til de vil­de dyr er bragt til­ba­ge til zoo­lo­gisk ha­ve, op­for­drer Ge­or­gi­ens pre­mi­er­mi­ni­ster Irakli Ga­ri­bas­hvi­li by­ens bor­ge­re til at bli­ve in­den dø­re af hen­syn til de­res sik­ker­hed. De bør kun gå ud, hvis der er ta­le om en nøds­si­tu­a­tion, ly­der det fra myn­dig­he­der­ne.

MAN­DAG 15. JU­NI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.