EN JY AARH

Skrig det til træ­er­ne 3 ting vi al­tid vil hu­ske På Nort­hSi­de er ek­sil­jy­de Pe­ter Som­mer til­ba­ge på hje­meg­nen. For ham er det li­ge så stort at stå på sce­nen i Var­de som på Nort­hSi­de

BT - - KULTUR - Louise Brodt­ha­gen lje@ bt. dk

FORSKELLIGHED

San­ger og sangskri­ver Pe­ter Som­mer, ak­tu­el i duo­en De Ene­ste To, har al­drig lagt skjul på, hvad han er run­det af. Ler­fyldt brun jysk muld, når den er bedst. Ek­sil­jy­den, der har brugt ik­ke så få tek­ster på at dyr­ke sit fædre­ne op­hav, er til­ba­ge på ’ hjem­me­ba­ne’ på Nort­hSi­de Festi­val. De Ene­ste To hit­ter p. t. med ’ Skrig det til træ­er­ne’.

» Hvor­dan jeg op­le­ver for­skel­len på pu­bli­kum i Dan­mark? Roskil­de Festi­val og Nort­hSi­de Festi­val har det f. eks. med at lig­ne hin­an­den, det er den sam­me grup­pe af men­ne­sker, det er vo­res ker­ne­pu­bli­kum. Men så er der de sce­ner, hvor folk ik­ke ken­der os så godt el- ler vo­res hit, og det er li­ge sto­re op­le­vel­ser, « for­tæl­ler Pe­ter Som­mer og kom­mer med et friskt ek­sem­pel:

» Der er så­dan en festi­val, der hed­der Owen Luft i Var­de, og den før­ste gang - den ene­ste gang - vi har spil­let der, gik vi ude på festi­val­plad­sen og tænk­te, dem her får vi al­drig op af cam­ping­s­to­le­ne. Men det gjor­de vi, og det var nok li­ge så stor en til­freds­stil­lel­se som at sty­re - som vi jo sy­nes, vi gjor­de - Are­na­s­ce­nen på Roskil­de fuld­stæn­digt. Det er to li­ge stær­ke op­le­vel­ser i mit sy­stem, men det er klart, de er me­get for­skel­li­ge, « si­ger han og læg­ger ik­ke skjul på, at der lå en del me­re ar­bej­de bag suc­ce­sen i Var­de.

Det går ik­ke al­tid godt

» En kon­cert hand­ler jo om at prø­ve at stil­le sig op og for­sø­ge at åb­ne sig selv op over for den her mær­ke­li­ge kon­stel­la­tion, hvor der står en mas­se

An­to­ny and the Jo­hn­sons am­bi­tiø­se kon­cert med Aar­hus Sym­fo­ni­o­r­ke­ster druken­de i regn. Synd for mu­sik­ken, og synd for det me­ste af pu­bli­kum. Den stør­ste festi­val­synd­flod de se­ne­ste fem- seks år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.