Var­me me­lo­di­er i vin­ter­vin­den på en ju­ni­dag

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

ANMELDELSE

Jo­hn Grant BLUE STAGE, SØN­DAG **** **

’ Don’t for­get you could be lau-

ghing 65 per­cent mo­re of the ti­me’, syn­ger Jo­hn Grant på ’ GMF’. Og brag­te smilet frem gjor­de da­gens Nort­hSi­de- kon­cert med 10er­nes stør­ste in­die sin­ger- songwri­ter .

Eft er gen­nem­brud­det for fem år si­den med ’ Qu­e­en of Den­mark’ ud­send­te han for to år si­den det del­vist elek­tro­ni­ske al­bum ’ Pa­le Gre­en Ghosts’. Nød­ven­digt for ham som kunst­ner, men ik­ke i over­teg­ne­des ver­den. Al­le, der er stødt på Jo­hn Grant, ved, at han er bøs­se, hiv- ramt, ak­tiv i kam­pen for ho­mo- æg­te­ska­ber i hjem­lan­det USA . Hvor­for han da og­så be­nyt­te­de lej­lig­he­den til at tak­ke Dan­mark for at væ­re fo­re­gang­sland.

Det er først og frem­mest Grants helt sæ­reg­ne stem­me og så de vi­dun­der­li­ge me­lo­di­er, der bæ­rer. Grant vir­ke­de ve­l­o­p­lagt og tak­nem­me­lig, da han for­lod sce­nen. Det sam­me gjor­de pu­bli­kum. Og jeg blev be­kræft et i, at Grants in­ti­me uni­vers tå­ler smat og vin­ter­vind på en som­mer­dag.

Læs he­le an­mel­del­sen på bt. dk

Pe­ter Som­mer har skif­tet den jy­ske muld ud med ho­ved­sta­dens be­ton og er ryk­ket til Kø­ben­havn.

Fo­to: David Leth Wil­li­ams

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.