YDE I HUS

BT - - KULTUR -

men­ne­sker og kig­ger op på en og klap­per. Det er kun­sten hver gang, og nog­le gan­ge lyk­ke s det ik­ke at ska­be den har for­bin­del­se. « Hvor­dan gør man så? » Man rå­ber lidt hø­je­re og slår lidt læn­ge­re ud med ar­me­ne og prø­ver at la­ve nog­le me­re steds­spe­ci­fi kke in­tro­duk­tio­ner, og så prø­ver man at rå­be lidt a d dem, ik’. Det kan folk jo og­så godt li­de, at bli­ve råbt op, « for­kla­rer san­ge­ren.

Jy­der i Kø­ben­havn

Pe­ter Som­mer har, sam­men med part­ne­ren i De Ene­ste To, Si­mon Kvamm, vi­de­re­ud­vik­let de­res sang ’ Jy­der i Kø­ben­havn’. Sam­men med en ræk­ke an­dre kend­te jy­der i Kø­ben­havn har de la­vet en po­dcast, der be­står af sam­ta­ler med Kø­ben­havns over­borg­me­ster Frank Jensen, sku­e­spil­le­ren Bo­dil Jør­gen­sen, san­ger­ne Me­di­na og L. O. C.

» Vi sy­nes, der var nog­le in­ter­es­san­te men­ne­sker, der ger­ne vil for­tæl­le om, hvor­dan de har ’ ma­ket el­ler bre­a­ket’ i Kø­ben­havn. Det er jo en me­get uni­ver­sel fø­lel­se, at man kom­mer med nog­le for­vent­nin­ger til og drøm­me om, hvad by­en skal gø­re for en. Frank Si­na­tra har jo skre­vet en sang om det, og så tænk­te jeg, at det da og­så er en po­dcast værd. Jeg kend­te f. eks. in­tet til Me­di­na, an­det end hen­des mu­sik, og det var sjovt at hø­re, hvad hun gik og tænk­te på, « for­kla­rer Pe­ter Som­mer, som trods po­si­ti­ve til­ken­de­gi­vel­ser ik­ke har pla­ner om at la­ve fl ere af­snit.

Det hand­ler om men­ne­sker

Per­son­ligt tum­ler Pe­ter Som­mer og­så selv med stor­by­ens ud­for­drin­ger eft er at væ­re ryk­ket ve­st­på. Og han gi­ver ik­ke me­get for fo­re­stil­lin­gen om, at Kø­ben­havn er et fortrav­let sted, hvor folk ik­ke har tid til hin­an­den.

» Det er en spæn­den­de nød at knæk­ke, når man har få­et børn, for man skal åb­ne sig over for en by og nog­le an­dre for­æl­dre­grup­per på­ny. Det gjor­de vi jo før­ste gang, da jeg send­te min børn i sko­le i Jyl­land, og så skal man til at en­ga­ge­re sig i an­dre men­ne­sker, men det er Kø­ben­havn alt­så god til, at få en­ga­ge­ret folk i hin­an­den, « si­ger Pe­ter Som­mer og un­der­stre­ger, at det jo grund­læg­gen­de » ba­re hand­ler om men­ne­sker « og no­get med at få sig en øl over hæk­ken.

El­ler i bag­går­den, som det nok nær­me­re er i ho­ved­sta­den.

Læs an­mel­del­sen af De Ene­ste Tos kon­cert på Nort­hSi­de på bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.