Den ekso­ti­ske gulds­med

BT - - NAVNE - Tor­ben Weirup tow@ ber­ling­s­ke. dk

70 I DAG

In­spira­tio­nen til gulds­med Ire­ne Gri­egsts smyk­ker sy­nes at kom­me fra en lang kul­tur­hi­sto­rie og brin­ger min­der om even­ty rli­ge for­tæl­lin­ger.

Ud­form­nin­gen er oft e or­ga­nisk, og man kan sy­nes at se blom­ster fol­de sig ud, men hun har så ud­præ­get til­ført den re­ne linje i mo­der­ne dansk kunst­hånd­værk en ekso­tisk kva­li­tet ved at ind­dra­ge møn­stre og sym­bo­ler, hen­tet fra kul­tu­rer uden for den dan­ske.

Ire­ne Gri­egst er født i Ca­sablan­ca og ud­dan­net i Jerus­a­lem. Det var som me­dal­jør. Men mø­det med den dan­ske kunst­hånd­vær­ker Arje Gri­egst skær­pe­de hen­des in­ter­es­se for at frem­stil­le smyk­ker, og det er det, hun har gjort de se­ne­ste ad­skil­li­ge år­ti­er. Det er det, der har gjort hen­de til en stor gulds­med.

Det har omver­de­nen og­så væ­ret op­mærk­som på. Hun har ud­stil­let på en lang ræk­ke eu­ro­pæ­i­ske mu­se­er. I Dan­mark, ik­ke una­tur­ligt oft e, i Kun­stin­du­stri­mu­se­et – der nu hed­der De­sign­mu­se­um Dan­mark – i hvis sam­lin­ger hun da og­så er re­præ­sen­te­ret.

Ire­ne Gri­egst har mod­ta­get man­ge pri­ser og hæ­ders­be­vis­nin­ger. Blandt an­det fra Sta­tens Kunst­fond, Ole Ha­slunds Le­gat og Dan­marks Na­tio­nal­banks Ju­bilæums­fond.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.