Bens vagt­værn

BT - - TV - KOMEDIE 16: 40 10: 55 13: 10 15: 00 22: 35 00: 15- 06: 00 09: 25 07: 20 18: 55 21: 00

Ben Stil­ler og Vin­ce Vaug­hn har to af ho­ved­rol­ler­ne i den ame­ri­kan­ske sci­en­ce fi ction- komedie, hvor et lo­kalt mord får be­bo­er­ne til at sæt­te et vagt­værn op. Og de fi nder ud af, at mor­det er be­gå­et af rumvæ­se­ner, der re­elt har til hen­sigt at ind­ta­ge Jor­den – og i cen­trum for ero- brin­gen af pla­ne­ten er Ben Stil­ler i rol­len som Evan Trautwig, der har bu­tik­ken Costco. De frem­me­de har tænkt sig at bru­ge hans bu­tik som cen­trum for de­res krigsind­sats. Det pri­va­te vagt­værn bli­ver imid­ler­tid ik­ke no­gen suc­ces, da kun tre ud over Evan mø­der op til vagt­vær­nets før­ste mø­de i Evans hus. De tre er fa­mi­lie­fa­de­ren Bob, den af­slå­e­de po­li­ti­e­lev Franklin og Ja­marcus. De tre er ho­ved­sag­ligt mødt op for at drik­ke øl og la­ve det om til en dren­ge- røvs­grup­pe, hvil­ket ir­ri­te­rer Evan me­get. Den næ­ste aft en får Evan dem dog med på at hol­de ud­kig ved hans bu­tik, hvor mor­det blev be­gå­et. Det ene­ste, der sker den aft en, er, at po­li­ti­ser­gent Bres­sman og hans as­si­stent Chu­cho kom­mer for­bi og gi-

Med­vir­ken­de: ver vagt­vær­net bø­der for at åb­ne øl i en bil og for at hæn­ge fl yve­sed­ler rundt om­kring i by­en. ( TV3+)

( T) Ven­ge­an­ce Val­ley. Ame­ri­kansk western fra 1951. ( T) Hjor­te­kal­ven. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1946. Br­u­dens far. Ame­ri­kansk komedie fra 1950. ( T) De dø­de med støv­ler­ne på. Ame­ri­kansk western fra 1941. ( T) Mød mig i St. Lou­is. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1944. Seks skud fra hof­ten. Ame­ri­kansk western fra 1967.

( T) The Prize. Ame­ri­kansk kri­mi­ko­me­die fra 1963. ( T) El­le­ve i Las Ve­gas. Ame­ri­kansk kri­mi­ko­me­die fra 1960. ( T) Hans sid­ste job. Ame­ri­kansk kri­mi fra 1971. ( T) Ca­sablan­ca. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1942.

Nat- tv.

Jo­nah Hill, Ben Stil­ler, Ri­chard Ay­o­a­de og Vin­ce Vaug­hn spil­ler en fl ot gut­ter, der op­ret­ter et pri­vat vagt­værn, som plud­se­lig skal be­skyt­te na­bo­la­get fra rumvæ­se­ner. Fo­to: Vi­a­sat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.