DEN FØR­STE BOG OM PIP­PI UDKOMMER

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 70 år si­den 1945:

LØVEN 22.07 - 22.08 Hvis der er no­get som helst, du øn­sker for­bed­ret i dit kær­lig­heds­liv, så er i dag en god dag til at gø­re no­get ved det. Og­så an­gå­en­de øko­no­mi. Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Det gæl­der om at få sagt bå­de til og fra i dag. Da­gen kan let brin­ge små magt­kam­pe frem imel­lem dig og di­ne om­gi­vel­ser, så træd var­somt. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Uan­set hvor­dan og hvor­le­des du sy­nes, at det står til om­kring dig, så er det vig­tigt, at du ik­ke klan­drer an­dre for di­ne eg­ne be­græns­nin­ger. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:* SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Det vil ik­ke nyt­te no­get, hvis du prø­ver på at pres­se an­dre til no­get, som de ik­ke vil. Du må desvær­re fi nde dig i de be­græns­nin­ger, som er. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Der er en usæd­van­ligt po­si­tiv ener­gi, som vil på­vir­ke bå­de din øko­no­mi, som bli­ver bed­re, samt dit kær­lig­heds­liv, som vil vok­se. En dej­lig dag. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Det er ik­ke no­gen dår­lig idé, hvis du får lyst til at fø­re nog­le af di­ne tan­ker og drøm­me ud i li­vet. Du har mas­ser af med­vind. Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Da­gens te­ma er kom­mu­ni­ka­tion, og det er en dag, hvor en gan­ske lil­le ting kan væ­re det, som kom­mer til at ska­be en me­get stor for­an­dring. Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:** Øko­no­mi:* FISKENE 19.02 - 19.03 Det kan til ti­der væ­re svært for dig at ta­ge en af­slap­pen­de dag, når man har så me­get kr­udt i sig som du. Men det er det, som kal­der på dig. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:* Øko­no­mi:***

99). ( Svær 64). ( Mid­del 20). ( Nem

Astrid Lind­gren ind­le­der sit suc­ces­ful­de for­fat­ter­skab med at ud­sen­de den før­ste bog om Pip­pi Langstrøm­pe.

Pip­pis ’ mor’, bør­ne­bogs­for­fat­ter Astrid Lind­gren, var he­le li­vet po­pu­lær blandt børn, her er hun i 1987 om­gi­vet af na­bobørn. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.