Snit: 7,7 ’ JEG HAR VÆ­RET

BT - - SPORTEN - EVA­LU­E­RING Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ spor­ten. dk

Dan­mark vandt lør­dag aft en 2- 0 over Ser­bi­en og er godt på vej til at sik­re en bil­let til næ­ste års EM i Frank­rig, og land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen var da og­så en glad mand, da han in­vi­te­re­de pres­sen ind i Fod­bol­dens Hus i Brønd­by for at eva­lu­e­re på kam­pen.

Men én ting na­ge­de ham sta­dig da­gen der­på. At fæl­les­ska­bet i dansk fod­bold åbent­bart ik­ke er helt, hvor det skal væ­re.

I man­da­gens test­kamp mod Mon­te­ne­gro måt­te han øde­læg­ge en del af U21- lands­hol­dets for­be­re­del­ser til det kom­men­de U21- EM og ta­ge fl ere af de un­ge spil­le­re op på A- lands­hol­det. Det gjor­de han, for­di de hjem­li­ge klub­ber ik­ke vil­le slip­pe de­res spil­le­re, før sid­ste spil­ler­un­de i Su­per­liga­en blev fær­dig­spil­let da­gen før.

» Vi hav­de vo­res pro­ble­mer i for­be­re­del­sen. Det er og­så set med vo­res øj­ne re­la­te­ren­de til det, Jess Thorup skal ud og gø­re de næ­ste da­ge, star­ten­de med på ons­dag. Men jeg sy­nes, at vi fandt frem til at smi­de vo­res in­ter­ne ir­ri­ta­tio­ner og fru­stra­tio­ner væk og fi k lagt en god plan. Det gik så ud over Jess Thorup igen, men set i baks­pej­let tror jeg og­så, at der er man­ge fordele ved, at de spil­le­re, som kom ind og sad på bæn­ken, hav­de træ­net i sam­me grad, som de vil­le træ­ne med Jess. Han er selv­føl­ge­lig fru­stre­ret over, at han ik­ke i sam­me grad kan træ­ne som et hold. Det er sam­me fru­stra­tion, vi hav­de, da vi fandt ud af, at vi ik­ke kun­ne bru­ge de hjem­li­ge spil­le­re, « for­kla­rer Mor­ten Ol­sen og fort­sæt­ter: at vi skal gø­re det i så lil­le et land. Det er nød­ven­digt. El­lers sy­nes jeg, at slo­ga­net er luft . Så sy­nes jeg ik­ke, vi kan bru­ge det. Men jeg sy­nes, det er et rig­tigt godt slo­gan, og vi skal gå eft er det. Vi skal hjæl­pe hin­an­den, « lød det fra land­stræ­ne­ren i et lo­ka­le, hvor Di­vi­sions­for­e­nin­gen, klub­ber­nes sam­le­de en­hed og dem, der ik­ke kun­ne hjæl­pe ham, hol­der til.

Ol­sen for­kla­rer og­så, at det er klub­ber­ne og ik­ke an­dre, der har stå­et i vej­en for, at de spil­le­re, hvis klub­ber ik­ke hav­de det sto­re at spil­le for i sid­ste Su­per­ligarun­de, ik­ke blev til­gæn­ge­li­ge for ham.

» Når jeg har talt med mi­ne træ­n­er­kol­le­ger, har de al­le sam­men bak­ket op, men det har ik­ke væ­ret dem, der hav­de den sid­ste stem­me, og det er det, vi al­le sam­men skal spe­ku­le­re på. Hvor­dan vi gør bå­de klub­fod­bold og ta­lent­fod­bold bed­re. Der kom­mer go­de sig­na­ler, og det er i al­les gunst, at vi kig­ger sam­me vej. «

Lidt for kri­tisk

Land­stræ­ne­ren fi k og­så lej­lig­hed til at eva­lu­e­re på sin egen for­tolk­ning af kam­pen mod Ser­bi­en. Han syn­tes må­ske at ha­ve væ­ret en anel­se for kri­tisk i for­hold til at eva­lu­e­re på sit eget hold kort eft er kam­pen. Det in­drøm­me­de han over for pres­sen, der var no­get me­re po­si­tiv i be­døm­mel­sen.

» Det kan da godt væ­re, at en del af jer så før­ste halv­leg bed­re end jeg. Det er ik­ke over­ra­sken­de, men det er da dej­ligt, og vi spil­le­de da og­så ri­me­ligt. Og fi k og­så plad­sen til det. Vi be­nyt­te­de os godt af, at vi men­talt måt­te ac­cep­te­re, at du ik­ke kan læg­ge så hårdt et pres på så go­de fod­bold­spil­le­re som Ser­bi­ens hold. Men vi har nu få­et nog­le ty­per ind, som har den pon­dus, at de er lyn­hur­ti­ge. Det har vi da mang­let i no­gen tid. Især eft er Den­nis Rom­me­da­hl er holdt op. Det har vi nu med Las­se Vi­be og Yus­suf Poul­sen, « for­kla­re­de Mor­ten Ol­sen, som var fuld af be­gej­string over lands­hol­dets frem­tid og de un­ge spil­le­re som blandt an­dre Yus­suf Poul­sen og Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg, som fi k af­gø­ren­de rol­ler i lør­da­gens sejr.

» De sty­ren­de og er­far­ne spil­le­re an­er­ken­der, at de her un­ge spil­le­re er tid­li­ge­re klar til at spil­le på A- lands­hol­det, og det kan ik­ke kun ses i kam­pe­ne, men og­så i træ­nin­ger­ne. Jeg er glad for den må­de, som beg­ge par­ter ta­ger hand­sker­ne på. Der er ik­ke no­get, der hed­der kli­ker el­ler no­get. De sty­ren­de spil­le­re bli­ver in­spi­re­ret, men og­så for­di de un­ge vi­ser respekt. Det er et ord, der li­ge har væ­ret ved at for­svin­de i vo­res ta­le­for­mu­la­rer. Det er fan­ta­stisk, at de un­ge ik­ke ba­re snak­ker, men og­så har no­get at ha­ve det i, « for­kla­re­de Mor­ten Ol­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.