DBU- chef enig i ta­lent­kri­tik

BT - - SPORTEN - MOR­TEN OL­SEN HAR RET Ron­ni Bur­kal Nielsen ro­ni@ spor­ten. dk

Mor­ten Ol­sen var kri­tisk eft er land­skam­pen mod Ser­bi­en og gav ud­tryk for, at der skul­le in­ve­ste­res me­re i ta­len­t­ud­vik­lin­gen i dansk fod­bold, hvis man skal kun­ne føl­ge med i frem­ti­den. En kri­tik som DBUs di­rek­tør, Claus Bret­ton- Mey­er, er fuld­stæn­dig enig i.

» I DBUs be­sty­rel­se har vi al­le­re­de la­vet en stra­te­gi med seks ho­ved­om­rå­der. Og en af dem er ta­len­t­ud­vik­ling. Det er et pro­jekt, der al­le­re­de er sat i gang, og som sam­ar­bej­der med Di­vi­sions­for­e­nin­gen og bred­deklub­ber­ne, « si­ger Claus Bret­ton- Mey­er.

Den dan­ske land­stræ­ners kri­tik af ta­len­t­ud­vik­lin­gen vir­ke­de el­lers til at væ­re ret­tet mod DBU, men Bret­ton- Mey­er ta­ger mel­din­gen med ro. Han me­ner ik­ke, at der er ble­vet brugt fær­re pen­ge på ta­len­t­ud­vik­lin­gen, selv­om DBU har spa­ret en mas­se ting væk.

» Der bli­ver fak­tisk brugt rig­tig man­ge pen­ge på ta­len­t­ud­vik­ling. Vi er­ken­der, at vi har skul­let spa­re for at få en sund ba­lan­ce i vo­res øko­no­mi. Men det be­ty­der ik­ke, at vi ik­ke har og ik­ke gør sto­re in­ve­ste­rin­ger i ta­len­t­ud­vik­lin­gen. For det kom­mer vi fort­sat til at gø­re, « si­ger han.

En af de ting, DBU har skå­ret væk, er liga­lands­hol­det. No­get som Mor­ten Ol­sen læn­ge har væ­ret util­freds med. Blan­det an­det for­di han me­ner, at de un­ge spil­le­re bli­ver mod­net på dis­se tu­re.

Det er dog hel­ler ik­ke us­and­syn­ligt, at de un­ge spil­le­re får mu­lig­he­den igen. DBU er gå­et i gang med at vur­de­re, om liga­lands­hol­det skal ge­nind­fø­res.

» Hi­sto­risk set har liga­lands­hold­s­tu­ren al­drig væ­ret fast til­ba­ge­ven­den­de. Men når vi skal ta­ge stil­ling til, hvil­ke om­rå­der i ta­len­t­ud­vik­lin­gen der gi­ver mest eff ekt, vur­de­rer vi na­tur­lig­vis og­så liga­lands­hold­s­tu­ren, « for­tæl­ler Claus Bret­ton- Mey­er.

Fre­dag hol­der DBU et be­sty­rel­ses­se­mi­nar i Prag, hvor man skal be­slut­te, hvor­dan ta­len­t­ud­vik­lin­gen skal se ud i frem­ti­den. Her er Mor­ten Ol­sen og­så in­vi­te­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.