DAN­MARK ER SÅ TÆT PÅ EM 2016

Det dan­ske lands­hold kan så godt som boo­ke bil­let­ter­ne til EM 2016 i Frank­rig, hvis Al­ba­ni­en bli­ver be­sej­ret i sep­tem­ber

BT - - SPORTEN - REG­NE­STYK­KET Ron­ni Bur­kal Nielsen ro­ni@ spor­ten. dk

Dan­mark er et skridt tæt­te­re på EM i 2016, ef­ter hol­det lør­dag af­ten vandt 2- 0 over Ser­bi­en. Med sej­ren er det næ­sten kun Al­ba­ni­en, som kan sæt­te en stop­per for di­rek­te dansk kva­li­fi­ka­tion.

Når Dan­mark til sep­tem­ber mø­der Al­ba­ni­en på hjem­me­ba­ne, kan lands­hol­det med en sejr kom­me rig­tig tæt på den kom­men­de EM- slut­run­de.

Al­ba­ni­en vil sta­dig kun­ne ind­hen­te Dan­mark, selv­om hol­det ta­ber, men det vil kræ­ve sej­re i al­ba­ner­nes tre re­ste­ren­de kam­pe, mens Dan­mark ik­ke må få fle­re sej­re.

Ta­ber Dan­mark omvendt til Al­ba­ni­en, er Mor­ten Ol­sens mand­skab plud­se­lig pres­set, hvis en af de to di­rek­te kva­li­fi­ka­tions­plad­ser fra Grup­pe I skal sik­res.

Al­ba­ni­en er i øje­blik­ket tre po­int ef­ter Dan­mark med en kamp fær­re. Sam­ti­dig slut­te­de den før­ste kamp mel­lem Al­ba­ni­en og Dan­mark 1- 1, og vin­de­ren af den an­den kamp vil der­for væ­re bed­re i de ind­byr­des op­gør, som væg­tes hø­je­re end målscoren i EMkva­li­fi­ka­tio­nen.

Sta­dig et par ube­kend­te

Ar­me­ni­en har og­så sta­dig en chan­ce for at ind­hen­te Dan­mark, men den chan­ce kan al­le­re­de knu­ses, hvis ik­ke hol­det vin­der sin næ­ste kamp mod Ser­bi­en 4. sep­tem­ber.

Med lør­da­gens dan­ske sejr er Ser­bi­en ik­ke læn­ge­re en trus­sel, da Dan­mark er bed­re i ind­byr­des kam­pe. Det dan­ske lands­hold er dog sta­dig to po­int ef­ter Portu­gal, som top-

MAN­DAG 15. JU­NI 2015 per grup­pen med 12 po­int.

I Dan­marks sid­ste tre kam­pe hed­der mod­stan­der­ne Al­ba­ni­en hjem­me, Ar­me­ni­en ude og Portu­gal ude.

Det er værd at be­mær­ke, at Al­ba­ni­en kun har spil­let fi­re kam­pe og der­med sta­dig mang­ler at spil­le fi­re kam­pe.

De to bed­ste hold er di­rek­te kva­li­fi­ce­ret til EM, mens num­mer tre skal ud i play­of­f­kam­pe. Med min­dre man er bed­ste tre­er af al­le grup­per, så er man og­så sik­ret en di­rek­te bil­let.

Dan­mark er et skridt tæt­te­re på EM ef­ter sej­ren over Ser­bi­en, men mø­det med Al­ba­ni­en 4. sep­tem­ber i Par­ken bli­ver lidt af en nøg­le­kamp for Ni­ck­las Bendt­ner, Da­ni­el Ag­ger og co. Fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.