Ol­sens Al­ba­ni­en- fo­kus

BT - - SPORTEN - VUR­DE­RING Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ spor­ten. dk

Mor­ten Ol­sen har selv styr på reg­ne­styk­ket, og han ved godt, at kam­pen mod Al­ba­ni­en i sep­tem­ber me­get ger­ne skal en­de med dansk sejr.

Her gi­ver han en kort gen­nem­gang af, hvad der skal til, for at Dan­mark kan hol­de fast i an­den­plad­sen i EMkva­li­fi­ka­tio­nens Grup­pe I: » Jeg tror, vi går vi­de­re fra an­den­plad­sen, hvis vi kan slå Al­ba­ni­en, som bli­ver en mas­siv kamp igen. « » Men det er selv­føl­ge­lig ær­ger­ligt, at Wil­li­am Kvist fik ka­ran­tæ­ne. For især i så­dan­ne kam­pe er han guld værd. « » Hvis jeg ser på Al­ba­ni­en- kam­pen igen, så sy­nes jeg egent­lig, at vi spil­le­de dem godt - jeg ved godt, at de kom for­an på en ’ ud af in­gen­ting­s­i­tu­a­tion’ - men ef­ter at ha­ve set dem spil­le 1- 1 i Frank­rig og nu vin­de 1- 0 over Frank­rig, så tror jeg, at vi al­le sam­men skal ha­ve ik­ke kun lidt respekt, men me­get respekt. « » Det bli­ver en lidt an­den si­tu­a­tion, hvor det er os, der er på bol­den, og det er dem, der he­le ti­den lu­rer på om­stil­lings­si­tu­a­tio­ner. «

Mor­ten Ol­sen.

Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.