Her kom­mer vi

’ De kan ik­ke tie stil­le’, si­ger den tid­li­ge­re lands­holds­spil­ler Martin Jør­gen­sen om Dan­marks nye hu­mør­fyld­te kuld

BT - - SPORTEN - FRISK PUST Jep­pe Mel­chi­or Mik­kel­sen je­mi@ spor­ten. dk

Det un­ge kuld af lands­holds­spil­le­re har væ­ret med til at sæt­te no­get kulør på dansk lands­holds­fod­bold med de­res ’ her- kom­mer- vi’- at­ti­tu­de.

Den tid­li­ge­re lands­holds­spil­ler og nu­væ­ren­de med­lem af lands­hol­dets træ­ner­stab, Martin Jør­gen­sen, for­tæl­ler, at de un­ge spil­le­re har gi­vet et frisk pust i lands­holds­lej­ren.

» Der er hu­mør på i trup­pen. Der er nog­le af dem, der ik­ke kan tie stil­le. Det er godt med no­get ung­dom­me­ligt gåpå­mod. Det skal væ­re en god blan­ding, og det sy­nes jeg, der er li­ge i øje­blik­ket. Der er et godt kuld, som og­så er for­skel­li­ge. Det er jo ik­ke, for­di ’ AC’ ( An­dreas Christensen, red.) rå­ber op he­le ti­den, så man kan si­ge, at et mi­ks med ham og Vik­tor Fischer, det pas­ser fi nt. Så gen­nem­snit­tet er me­get godt, « si­ger Martin Jør­gen­sen.

Ti­er stil­le, når der træ­nes

Man kun­ne fryg­te, at det hø­je hu­mør kun­ne gå ud over kon­cen­tra­tio­nen, men det er ik­ke til­fæl­det, for­sik­rer den tid­li­ge­re Fi­o­ren­ti­na- spil­ler.

» Når vi træ­ner, skal der væ­re den se­ri­ø­si­tet om­kring tin­ge­ne. Når der bli­ver snak­ket om fod­bold, ti­er man stil­le, og når man ik­ke træ­ner, er der tids­punk­ter, hvor man sag­tens kan

I lør­da­gens 2- 0- sejr over Ser­bi­en åb­ne­de 20- åri­ge Yus­suf Poul­sen målscor­in­gen med sit før­ste lands­holds­mål, og i sid­ste uges træ­nings­kamp mod Mon­te­ne­gro var det Ajax- an­gri­be­ren Vik­tor Fischer, der fi k åb­net sin målscor­ings­kon­to. Sam­men med Bay­ern Mün­chens Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg og Chel­seas An­dreas Christensen er de nog­le af de spil­le­re, der spås sto­re lands­holdskar­ri­e­rer, og det syn de­ler Martin Jør­gen­sen og­så.

» De er al­le sam­men spil­le­re, der har nog­le go­de for­vent­nin­ger til at bli­ve rig­tig go­de på et tids­punkt. De har godt styr på de­res tek­ni­ske fær­dig­he­der, og de har nog­le spids­kom­pe­ten­cer, der gør, at de kan bli­ve rig­tig spæn­den­de at føl­ge frem­over, « si­ger han.

Mor­ten Dun­can Ras­mus­sen ( 17) har sne­get sig med blandt de un­ge hu­mør­bom­ber på lands­hol­det, der fejrer Vik­tor Fi­s­chers ( 8) sej­rs­mål til 2- 1 mod Mon­te­ne­gro for en uge si­den. På vej ind i bil­le­det fra høj­re er det An­dreas Christensen, Yus­suf Poul­sen og Lucas Andersen. Fo­to: Mor­ten Pe­der­sen og Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.