En del af no­get bed­re

BT - - SPORTEN -

SID­STE ÅR LAN­CE­RE­DE DBU kampag­nen og slo­ga­net ’ En del af no­get stør­re’ i hå­bet om at slip­pe væk fra et ima­ge som en ar­ro­gant, til­luk­ket og stø­vet or­ga­ni­sa­tion. Et ima­ge, der til dels stam­me­de fra et lands­hold med for man­ge spil­le­re, der udadtil age­re­de i tråd med net­op dis­se ord.

Hvor­for kan fod­bold­lands­hol­det ik­ke væ­re me­re som hånd­bold­her­rer­ne? De er for ke­de­li­ge, de mang­ler ud­strå­ling, og de er ik­ke umid­del­ba­re nok, var nog­le af de sæt­nin­ger, jeg oft est hør­te, når jeg snak­ke­de med ven­ner og be­kend­te om de rød- hvi­de spil­le­re. Og det var svært ik­ke at gi­ve dem ret. MEN NO­GET ER ved at æn­dre sig. Er det DBUs kampag­ne, der er ved at bæ­re frugt? Nej, det er ik­ke kun dét. Slet ik­ke. Grun­den skal især fi ndes hos en ny grup­pe af spil­le­re per­so­ni­fi ce­ret ved en 19årig knægt fra Øster­bro.

Da Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg lør­dag aft en lod tå­rer­ne få frit løb for åben skærm eft er sej­ren over Ser­bi­en, fl yt­te­de han på halvan­det mi­nut me­re end al­ver­dens DBU- kampag­ner kan på et år. Højb­jerg skab­te en for­bin­del­se og en sam­men­hø­rig­hed med de tu­sind­vis af dan­ske­re for­an fj ern­sy­net der­hjem­me. Han var æg­te, umid­del­bar og kort sagt ski­de­sej. HØJB­JERG PU­STER NY luft i dansk lands­holds­fod­bold. Bå­de som den spil­ler, han er – og som men­ne­ske. Han er med til at øge lands­hol­dets po­pu­la­ri­tet. Det sy­nes slut med kor­te svar ind­ledt med et ’ Det er klart...’ og mysti­ske pres­se­boy­kots som for få år si­den.

Med Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg i spid­sen er en fl ok un­ge spil­le­re i færd med at æn­dre men­ta­li­te­ten på lands­hol­det. Præ­cis som hold­kam­me­ra­ten på bå­de A- og U21hol­det Vik­tor Fischer be­skri­ver det an­det­steds i avi­sen. Åben­hed og ær­lig­hed sni­ger sig ind, hvor me­re ne­ga­tivt la­de­de be­gre­ber tid­li­ge­re hav­de hjem­me. DAN­MARK ER IGEN ved at få et lands­hold, dan­sker­ne kan for­hol­de sig til med et smil på læ­ben.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.