’’

BT - - SPORTEN -

Men det var jo glæ­de. Jeg var ik­ke ked af det. Jeg var glad. Det var et glæ­des­mo­ment

» Han er ble­vet rig­tig vok­sen og me­get mo­den – bå­de på og uden for ba­nen. Når man ta­ger til ud­lan­det, æn­drer det og­så en som per­son. Man skal be­gyn­de at bo ale­ne og kla­re man­ge ting selv. Man skal og­så væ­re lidt hår­de­re mod folk, end man nor­malt er vant til, end når man er blandt ven­ner og fa­mi­lie. Det mær­ker man og­så. Det er en an­den Pi­er­re end ham, jeg kend­te for 12 år si­den. « Hvor­dan er han hår­de­re? » Man skal og­så væ­re be­stemt. Man skal kun­ne stil­le krav til folk om­kring sig, og det er Pi­er­re og­så rig­tig god til. Han ved, hvad han har brug for, og det står han ved. Det kræ­ver han og­så, at klub­ber og folk om­kring ham le­ver op til, « si­ger Yus­suf Poul­sen.

Sam­men er de nu klar til næ­ste fæl­les mål. At få Dan­mark til at jub­le som i ’ 92. I Prag. Med U21- lands­hol­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.