VÆK MED FRYG­TEN

Den nye ge­ne­ra­tion er i færd med at æn­dre en men­ta­li­tet, hvor fryg­ten for at si­ge no­get for­kert har fun­ge­ret som en dy­ne for glæ­de og spon­ta­ni­tet

BT - - SPORTEN - NYE TI­DER Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ spor­ten. dk srkr@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

Sø­ren Hang­høj Kristensen ’ Du må ik­ke si­ge no­get, der kan få dig i fed­te­fa­det’. Den tan­ke er al­drig god. Slet ik­ke i den un­der­hold­nings­in­du­stri, som fod­bol­den er.

Ik­ke de­sto min­dre er det et dog­me, der de se­ne­ste år har gen­nem­sy­ret det dan­ske lands­hold.

Men det er ved at æn­dre sig. En æn­dring, der sker i takt med, at et kuld af nye, un­ge spil­le­re er kom­met ind om­kring lands­hol­det.

Kul­det er de spil­le­re, der i lø­bet af den se­ne­ste uge har væ­ret med A- lands­hol­det i for­bin­del­se med sej­re­ne over Ser­bi­en og Mon­te­ne­gro, men som i går fl øj til Prag for at til­slut­te sig Jess Thorups trup til U21EM.

No­get er an­der­le­des

Et kuld med Pi­er­re Emi­le Højb­jerg i spid­sen og spil­le­re som Yus­suf Poul­sen og Vik­tor Fischer i ge­led­det li­ge un­der.

Net­op Vik­tor Fischer var med Alands­hol­det før­ste gang al­le­re­de i 2012 som ba­re 18- årig. Han sad ude igen­nem he­le 2014, men er nu med igen. Og no­get er an­der­le­des. » Der er man­ge un­ge spil­le­re, der be- skal fun­ge­re. Det er rig­tig vig­tigt at få med, « si­ger Vik­tor Fischer til BT.

Nødt til at tur­de

På di­ver­se ung­domslands­hold har Fischer al­tid følt sig tryg.

Han har kun­net væ­re sig selv og har kun­net si­ge, hvad han me­ner, fø­ler og tæn­ker, når han stod for­an pres­sen. Så­dan har men­ta­li­te­ten væ­ret, og så­dan er den nu på U21hol­det i Tjek­ki­et.

Men på A- lands­hol­det har der væ­ret knap så højt til loft et. I ste­det har spil­ler­ne væ­ret tvun­get til at gå stil­le med dø­re­ne.

» U21- hol­det er ungt, og det er spil­le­re, der ken­der hin­an­den. Jeg ken­der dem al­le sam­men. Vi ken­der hin­an­den og har en con­nection. Det kan du og­så mær­ke, når vi gi­ver in­ter­view. Der er ik­ke den usik­ker­hed om ’ må jeg si­ge det her’ el­ler ’ må jeg det her’? På den må­de ska­ber du net­op et mil­jø, hvor der er en fri­hed, en glæ­de og en spon­ta­ni­tet. For­di vi ik­ke be­hø­ver væ­re ban­ge for hin­an­den. Det er vig­tigt, « fast­slår Fischer, in­den han i sin snak ven­der sig mod Da­ni­el Ag­ger, Ni­ck­las Bendt­ner og co.

» Li­ge så stil­le be­gyn­der man at mær­ke på A- lands­hol­det, at der bli­ver min­dre af det der med, at man ik­ke tør væ­re no­get. At man ik­ke tør væ­re sig selv. For det bli­ver vi nødt til at tur­de, « slut­ter Ajax- spil­le­ren.

For­an­dring be­gyn­der oft e hos ung­dom­men.

Det gæl­der åben­bart og­så i fod­bol­dens ver­den.

Ef­ter ve­lover­stå­et dåd med A- lands­hol­det er Vik­tor Fischer nu i Prag, hvor han skal kæm­pe for EM- guld til U21- lands­hol­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.