Dag­bog fra lej­ren

BT - - SPORTEN - VEL­KOM­MEN TIL EM Uff e Bech spor­ten@ spor­ten. dk

MAN­DAG 15. JU­NI 2015

Det er da­gen eft er an­kom­sten til Prag, hvor vi i går hav­de vo­res før­ste træ­ning og selv­føl­ge­lig og­så så A- land­skam­pen mod Ser­bi­en.

Det er fedt en­de­ligt at væ­re an­kom­met. Det er det, vi har ven­tet på i rig­tig lang tid, og nu er vi her en­de­lig og er i gang. Vo­res pro­gram er ri­me­ligt pak­ket med træ­ning, mø­der, mad og så vi­de­re, men vi har hel­dig­vis og­så god tid til at slap­pe af, spil­le FI­FA og hyg­ge lidt.

Da­gen i dag be­gynd­te med mor­gen­mad kl. 9, hvor­eft er jeg gik op på væ­rel­set for li­ge at ta­ge en ti­me el­ler to me­re på den an­den si­de. Hvil­ket i øv­rigt er fuldt fortjent, hvis jeg selv skal si­ge det.

Jeg bor på væ­rel­se med Ras­mus Falk, som jeg selv har øn­sket som væ­rel­ses­kam­me­rat. Når vi er på væ­rel­set, får vi me­get af ti­den til at gå med at se ’ Løft estan­gen’ el­ler ’ Le­vera­ge’, som den hed­der på en­gelsk – i øv­rigt en me­get an­be­fa­lel­ses­vær­dig se­rie, så hvis I mang­ler no­get at se, kan den klart prø­ves.

Eft er frokost var jeg for­bi vo­res fy­si­o­te­ra­pe­ut Fre­de­rik, som li­ge skul­le kig­ge lidt på mit knæ, som jeg fi k et slag på i kam­pen mod Sve­ri­ge tors­dag. Det er hel­dig­vis i bed­ring, så jeg er snart helt klar igen

De sid­ste spil­le­re an­kom i dag, så for før­ste gang var vi fuld­tal­li­ge til træ­ning. Jeg træ­ne­de og­så lidt med og var el­lers i fi tnes­scen­ter sam­men med Yus­suf ( Poul­sen. red.) for at cyk­le, så der kom­mer or­dent­ligt gang i be­net. Jeg er, som sagt, i klar bed­ring og hå­ber på, at jeg bli­ver klar til vo­res åb­nings­kamp mod Tjek­ki­et på ons­dag.

FI­FA- me­ster

Eft er­mid­da­gen stod og­så på FI­FA i vo­res ’ spil­le­rum’. Jeg spil­le­de FI­FA sam­men med Fre­de­rik Røn­now. Vi spil­le­de fan­ta­stisk. To sten­sik­re sej­re over Jonas ( Knudsen, red.) og Thomsen ( Ni­co­laj, red.) og David ( Jensen, red.) og Falk ( Ras­mus, red.). Fan­ta­stisk spil.

Den ene kamp kno­ck­ou­te­de vi mod­stan­der­ne – det hed­der kno­ck­out, når

. man kom­mer for­an med tre, for så stop­per man kam­pen. Der­u­d­over spil­le­de vi og­så lidt dart. Den­ne gang var det mod Røn­now, som jeg og­så slog sik­kert to gan­ge. Li­ge­som jeg i går og­så slog Falk, Emil ( Berg­gre­en, red.) og Røn­now to gan­ge.

Aft enen stod og­så på FI­FA, der var jo kom­met nog­le nye i lej­ren, som li­ge skal sæt­tes på plads - bå­de i FI­FA og dart. Som re­gel når jeg sæt­ter mig i FI­FA- sto­len, sid­der jeg der he­le aft enen, for det er jo vin­der­ne, der bli­ver sid­den­de i sto­len.

Det går hel­dig­vis bed­re med Uf­fe Be­chs ven­stre knæ, der fik et slag i U21- lands­hol­dets træ­nings­kamp mod Sve­ri­ge tors­dag. Bech var sam­men med Yus­suf Poul­sen mest i fit­nes­scen­te­ret i går for at få gang i be­net på cyk­len, mens re­sten af U21- lands­hol­det træ­ne­de uden­for ( lil­le fo­to).

Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.