Far­vel til drøm­me­ne

BT - - SPORTEN -

LE MANS 2015 un­der­stre­ge­de, at dansk mo­tor­sport er i kri­se på den in­ter­na­tio­na­le sce­ne. Lad os skrue ti­den ba­re 12 må­ne­der til­ba­ge. I ju­ni 2014 hav­de vi en For­mel 1- kø­rer i et top­team. Når man den­gang om­tal­te Ke­vin Magnus­sen, var det som en kom­men­de ver­dens­me­ster – og i hvert fald ik­ke som en re­ser­ve­kø­rer.

I ju­ni 2014 hav­de Tom Kristensen net­op væ­ret tæt på at vin­de sin 10. Le Mans- sejr, og han an­ty­de­de selv, at nr. 10 kun­ne kom­me i 2015. I dag ny­der Le Mans­leg­en­den fuldt fortjent sit ra­cer- oti­um.

Sid­ste år på den­ne tid hav­de vi Marco Sø­ren­sen i bå­de Re­nault Wor­ld- se­ri­en og GP2- mester­ska­ber. Da Sø­ren­sen få må­ne­der se­ne­re vandt Dan­marks før­ste GP2- sejr på So­chi- ba­nen i Rusland, blev der lagt op til, at han en­de­lig kun­ne ryk­ke op i hieraki­et hos Lo­tus og ta­ge det af­gø­ren­de skridt mod den For­mel 1- kar­ri­e­re, ta­len­tet så åben­lyst be­ret­ti­ger til. Nu har Sø­ren­sen net­op af­slut­tet sit før­ste Le Mans, og For­mel 1- drøm­men ser me­re og me­re ud til at måt­te vi­ge til for­del for en frem­tid i sport­s­vogns­ra­cing. HVAD ER DER gå­et galt? Fra at væ­re en mo­tor­sports- su­per­magt er Dan­mark på få må­ne­der ryk­ket langt ned på de in­ter­na­tio­na­le rang­li­ster.

Det hand­ler om, at dansk mo­tor­sport i de se­ne­ste år har spil­let over ev­ne. El­ler for at bli­ve i sports- kli­che­er­ne: Vi har væ­ret i en vægt­klas­se, hvor vi slet ik­ke hør­te hjem­me.

Dan­mark har jo ik­ke no­gen rig­ti­ge ra­cer­ba­ner, hvor frem­ti­dens For­mel 1- stjer­ner kan op­læ­res. Vi har ik­ke en au­to­mo­bilsports- uni­on, der kan støt­te un­ge kørere he­le vej­en fra kar­ting til For­mel 1. Der er bort­set fra Saxo Bank og en­kel­te mo­tor­sports- gla­de mil­li­o­næ­rer in­gen sponso­rer, der kan fi nan­si­e­re den svæ­re vej til top­pen. Og der er in­gen bil­fa­brik­ker, der med ju­ni­or- pro­gram­mer fi nder frem­ti­dens stjer­ner. NÅR MAGNUS­SEN, KRISTENSEN og Sø­ren­sen al­li­ge­vel kom til tops, skyld­tes det per­son­li­ge egen­ska­ber. Na­tur­ta­lent og vilj­en til at of­re alt for kar­ri­e­ren har i hø­je­re grad end pen­ge bragt Magnus­sen, Kristensen og Sø­ren­sen til tops.

Nu står vi så i slip­strøm­men på en fi nanskri­se, hvor pen­ge er vig­ti­ge­re end no­gen­sin­de i ver­dens dy­re­ste sport. Der­for ri­si­ke­rer Magnus­sen og Sø­ren­sen ik­ke at kom­me vi­de­re – og der­for bli­ver det svært at fi nde en ny Kristensen.

Per­son­li­ge egen­ska­ber og mo­tor­sports­gla­de mil­li­o­næ­rer er ik­ke læn­ge­re nok. Det må eft er­hån­den stå pin­ligt klart for al­le, at Dan­marks kortva­ri­ge po­si­tion som mo­tor­sports- stormagt kun kan gen­ska­bes, hvis der kom­mer nye, sto­re sponso­rer på ba­nen.

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.