Dansk ten­nis i knæ

De un­ge spil­le­re har svært ved at kla­re over­gan­gen fra ju­ni­or til se­ni­or. Luk­ning af eli­te­cen­ter og min­dre støt­te fra Team Dan­mark er no­get af for­kla­rin­gen

BT - - SPORTEN - TALENTSATSNING Jep­pe Mel­chi­or Mik­kel­sen je­mi@ spor­ten. dk

Dan­mark har i Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki en af de bed­ste ten­nis­spil­le­re i ver­den, men det kan væ­re svært at se, hvem der skal fø­re ten­nis­ar­ven vi­de­re, når hun en dag væl­ger at stop­pe sin kar­ri­e­re.

For sandheden er, at de dan­ske ten­nis­spil­le­re kæm­per me­re med at hol­de sig i top 1000 end at jag­te en plads i top 100, som el­lers er am­bi­tio­nen.

Det kan væ­re svært at se, hvor kæ­den er hop­pet af, men no­get ty­der på, at de dan­ske ta­len­ter har svært ved at kla­re over­gan­gen fra ju­ni­or til se­ni­or. Ten­nis er en enspæn­der­sport, hvor det kræ­ver stor vil­je og de­di­ka­tion at be­gå sig, men det er hel­ler ik­ke ble­vet let­te­re for de dan­ske ten­nis­spil­le­re.

Ned­sat støt­te

Tid­li­ge­re kun­ne de bed­ste ten­nis­spil­le­re sam­les i eli­te­cen­tret i Farum, men nedskæ­rin­ger i støt­ten fra Team Dan­mark har blandt an­det gjort det umu­ligt at få det til at lø­be rundt.

Dansk Ten­nis For­bund ( DTF) og Team Dan­mark valg­te der­for i 2009 at æn­dre stra­te­gi fra at sat­se bredt på se­ni­or- og ju­ni­o­r­ni­veau til ho­ved­sa­ge­ligt at sat­se på de un­ge spi­rer. Og det er en ik­ke ube­ty­de­lig hjælp, der er ble­vet skå­ret fra se­ni­o­r­spil­ler­ne.

» Der var en mas­se år, hvor støt­ten var stor. Det var me­get in­di­rek­te støt­te i form af træ­ne­re, fy­si­o­te­ra­pe­u­ter og rå­d­giv­ning. Der var or­ga­ni­se­ret træ­ning hver uge op­pe i Farum, så når jeg var hjem­me, var det ba­re at ta­ge derop. Så var der og­så ad­skil­li­ge uger om året, hvor træ­ner­ne rej­ste med os rundt, « min­des Dan­marks bed­ste mand­li­ge ten­nis­spil­ler, Fre­de­rik Lø­ch­te Nielsen.

Ud­gif­ter­ne til eli­te­o­m­rå­det her­un­der driftsom­kost­nin­ger­ne på eli­te­cen­tret lå i 2009 på 3,3 mil­li­o­ner kr.

Ned­læg­nin­gen af eli­te­cen­te­ret og an­dre stra­te­gi­ske æn­drin­ger har ned­sat det­te tal med 750.000 kr., og det har blandt an­det væ­ret en nød­ven­dig­hed, for­di støt­ten fra Team Dan­mark og­så er fal­det med 400.000 kr. i for­hold til 2009.

For­bun­det har der­for væ­ret nødsa­get til at kig­ge på an­dre stra­te­gi­er, og det er no­get, se­ni­o­r­spil­ler­ne mær­ker i dag.

» Der var en stor spa­rer­un­de i Team Dan­mark, og det be­tød og­så, at støt­ten til for­bun­det faldt. Vi be­slut­te­de i sam­råd med for­bun­det at ned­læg­ge eli­te­cen­tret, da po­ten­ti­a­let hos spil­ler­ne på det tids­punkt ik­ke var stort nok til, at ud­gif­ten kun­ne for­sva­res. Vi be­slut­te­de der­for at fo­ku­se­re me­re på at frem­me ta­len­t­ud­vik­lin­gen, « si­ger Jens Mei­bom fra Team Dan­mark.

Skæv for­de­ling

Fre­de­rik Lø­ch­te Nielsen har selv gi­vet af­kald på no­get af støt­ten, da han hel­le­re vil sat­se på sing­len frem for doub­len, hvor han i for­bun­det og Team Dan­marks op­tik har størst po­ten­ti­a­le og da og­så vandt Wim­b­ledon sam­men med Jo­nat­han Mar­ray i 2012.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki er selv­fi­nan­si­e­ren­de, da hun ik­ke har be­hov for støt­ten, men det er der sta­dig man­ge an­dre, der har.

En af dis­se er 22- åri­ge Ka­ren Bar­bat, der er den næst­hø­jest ran­ge­re­de dan­sker på WTA Tou­ren.

» Der er ik­ke så me­get støt­te. Jeg får gen­nem Team Dan­mark et fit­nes­smed­lem­skab, en ugent­lig fy­sisk træ­ning og hjælp til pro­gram­plan­læg­ning. Så er der to gan­ge om ugen sat no­get træ­ning op med en ju­ni­o­r­pi­ge, men det er ik­ke rig­tig ble­vet til no­get. Jeg har brug for at sø­ge op ad og træ­ne med dren­ge el­ler no­gen, der kan spil­le i højt tem­po. Ik­ke for­di vo­res ju­ni­o­r­pi­ger ik­ke er go­de, men det er ik­ke et at­trak­tivt til­bud, « si­ger Ka­ren Bar­bat.

Hun for­tæl­ler, at hun fik stor støt­te som ju­ni­or, hvor hun ek- sem­pel­vis fik alt be­talt, da hun i 2008 spil­le­de sig i kvart­fi­na­len ved Au­stra­li­en Open, li­ge­som der og­så blev be­talt for hen­des to op­varm­nings­tur­ne­rin­ger.

Hun er da og­så me­get tak­nem­me­lig for den støt­te, hun har få­et, men hun er ik­ke helt enig i be­slut­nin­gen om at øre­mær­ke stør­ste­delen af støt­ten til ju­ni­o­rer­ne.

» Jeg sy­nes, det er lidt skævt for­delt. Der er ik­ke en sær­lig god balancegang mel­lem sats­nin­gen på ju­ni­or og se­ni­or. Ik­ke for­di vi ik­ke skal ha­ve fo­kus på ju­ni­o­rer, men det er me­get ri­si­ka­belt, da det er svært at vi­de, om de kan kom­me igen­nem te­e­na­ge­å­re­ne, hvor der er man­ge an­dre fri­stel­ser. Der­for sy­nes jeg, det er vig­tigt at sæt­te pris på dem, der kom­mer om på den an­den si­de og sta­dig vil ar­bej­de hårdt på at op­nå en god rang­li­ste­pla­ce­ring. «

Tran­ge kår

Ka­ren Bar­bat er gen­nem­snit­ligt ude i 20 uger om året til tur­ne­rin­ger, og det er som re­gel al­tid på egen hånd, da bud­get­tet ik­ke er til at ha­ve en træ­ner med. Hun får det til at lø­be rundt via præ­mie­pen­ge og et min­dre sponsorat, men det er langt fra det gla­mourø­se liv, som den ba­re to år æl­dre Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki le­ver.

Fre­de­rik Lø­ch­te Nielsen le­ve­de og­så et spar­som­me­ligt liv tid­li­ge­re i kar­ri­e­ren, men det æn­dre­de sig med Wim­ledon- sej­ren og den der­til­hø­ren­de præ­miesum. Den skra­be­de livsstil skal ses som en in­ve­ste­ring, men man kan godt for­stå, at al hjælp er værds­at.

Lø­ch­te Nielsen for­tæl­ler, at han har set man­ge ek­semp­ler på spil­le­re, der får stor støt­te som ju­ni­o­rer, og så bli­ver de me­re over­ladt til sig selv, når de ryk­ker op som se­ni­or. Han er sik­ker på, at et eli­te­cen­ter vil­le hjæl­pe på ud­vik­lin­gen af spil­ler­ne, og den sam­me over­be­vis­ning har Ka­ren Bar­bat, der og­så nå­e­de at be­nyt­te fa­ci­li­te­ter­ne i Farum de sid­ste par år. Beg­ge på­pe­ger dog, at det ik­ke vil gø­re det ale­ne. Det kræ­ver sta­dig stor de­di­ka­tion af spil­ler­ne selv.

Øko­no­misk hæm­sko

DTF har i øje­blik­ket en ju­ni­or- og en se­ni­o­r­land­stræ­ner an­sat, som til­sam­men rej­ser 40 uger år­ligt med spil­ler­ne. De­res sto­re rej­se­ak­ti­vi­tet be­ty­der der­for og­så, at man vil­le skul­le an­sæt­te en- to træ­ne­re me­re, hvis et nyt eli­te­cen­ter skul­le op at stå.

Ras­mus Nør­by, der er chef for Ud­dan­nel­se og Ta­len­t­ud­vik­ling i DTF, for­tæl­ler, at den stør­ste hin­dring for et nyt eli­te­cen­ter er øko­no­mi­en, og han un­der­stre­ger, at for­bun­det i for­vej­en bru­ger en fjer­de­del af bud­get­tet på eli­te- og ta­len­t­om­rå­det, og at det er dæk­ken­de i for­hold til det nu­væ­ren­de an­tal spil­le­re, der vir­ke­lig for­føl­ger de­res ten­nis­drøm.

Sam­me op­fat­tel­se har land­stræ­ner og eli­te­chef Ken­neth Carl­sen, der for­tæl­ler, at man for- sø­ger at hjæl­pe mest mu­ligt for de pen­ge og man­de­ti­mer, der er til rå­dig­hed.

» Vi har et fint sam­ar­bej­de med klub­ber­ne, hvor vi har træ­nings­ti­mer med nog­le af spil­ler­ne. Det er ba­re ik­ke sam­let i et eli­te­cen­ter som tid­li­ge­re. Men jeg kan hver­ken væ­re to, tre el­ler fi­re ste­der på én gang, så når jeg og­så skal rej­se

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.