St­rut­ter af selv­til­lid

Jakob Fuglsang er kom­met godt i gang med Schweiz Rundt, der fun­ge­rer som op­takt til Tour de Fran­ce

BT - - SPORTEN - SCHWEIZ RUNDT Lars B. Jør­gen­sen lbj@ spor­ten. dk

Den dan­ske Tour- stjer­ne Jakob Fuglsang ryk­ker frem som fi­rer sam­men­lagt i Schweiz Rundt og har for­stær­ket sin tro på top­re­sul­tat.

Jakob Fuglsang har ik­ke lagt skjul på si­ne am­bi­tio­ner i årets ud­ga­ve af Schweiz Rundt. Og den 30- åri­ge dan­sker har hel­ler ik­ke få­et grund til at sæn­ke for­vent­nin­gens fa­ne ef­ter de to før­ste da­ge i Al­pelan­det.

Gårs­da­gens 161 km lan­ge eta­pe brag­te Asta­nas dan­ske kap­ta­jn frem på en sam­men­lagt fjer­de­plads. Og selv om der re­ste­rer end­nu en uge med mas­ser af ud­for­drin­ger i bå­de høj­den og drøj­den, sti­ler Fuglsang mod at for­bed­re sin tred­je­plads fra 2010.

» Selv­føl­ge­lig tror jeg sta­dig på et top­re­sul­tat. Hvor­for skul­le jeg egent­lig ik­ke det, « spør­ger Fuglsang re­to­risk en halv ti­mes tid ef­ter at væ­re kom­met i mål i by­en Rot­kreutz.

Sam­men med en grup­pe, hvor de for­mode­de for­hånds­fa­vo­rit­ter sad, kun­ne Fuglsang gan­ske vist se kro­a­ten Kri­sti­jan Du­ra­sek vin­de eta­pen. Men over­ord­net brag­te de to op­kørs­ler på den kor­te, stej­le stig­ning ved Mi­cha­elskreutz en vis or­den i klas­se­men­tet, og det er med pil opad for Fuglsang.

» Jeg var en anel­se i tvivl om, hvor­vidt jeg nu kun­ne sid­de med frem­me. Jeg har væ­ret i høj­de­træ­nings­lejr og ik­ke kør­te cy­kel­løb i seks uger, men jeg hav­de en god for­nem­mel­se, og det kan jeg og­så bru­ge i lø­bet af de kom­men­de da­ge, « un­der­stre­ger dan­ske­ren.

Go­de watt- tal

Bul­le­ti­ner­ne fra Jakob Fuglsangs træ­ner­mæs­si­ge bag­land har for­talt om stor styr­ke og et mar­kant vægt­tab frem mod årets Tour de Fran­ce, hvor Fuglsang er ind­for­skre­vet for at for­sva­re Vin­cen­zo Ni­ba­lis ti­tel

mvendt kan en vægt­mæs­sigt ned­flæ­sket cy­kel­ryt­ter og­så ri­si­ke­re at mi­ste bå­de mu­skel­mas­se og kraft, men det er ik­ke en be­kym­ring for Fuglsang.

» Jeg er ik­ke helt ne­de på de 64 ki­lo, der har væ­ret skre­vet om. Men det, jeg kan se, er, at watt- tal­le­ne er go­de, og hvis jeg træ­der det, jeg skal, har jeg ik­ke no­get at fryg­te på den kon­to. Jeg kør­te en hæ­der­lig pro­log ( som num­mer 32, red.) sam­men­lig­net med de re­ne spe­ci­a­li­ster og var bed­re end man­ge af klas­se­ments­ryt­ter­ne, « kon­sta­te­rer han.

Jakob Fuglsang får og­så brug for at kun­ne hi­ve en bra- gen­de god en­kelt­start ud af ær­met, hvis han skal til tops i Schweiz Rundt.

Blandt de skar­pe­ste ri­va­ler i klas­se­men­tet er nav­ne som den hol­land­ske mand i fø­rer­trøj­en, Tom Du­moulin, og Team Skys alt­mu­lig­mand Ge­raint Thomas, der beg­ge er dyg­ti­ge i kam­pen mod uret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.