Na­dal fik has på fem års græ­stør­ke

BT - - SPORTEN - CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ

Team Skys Tour- ud­for­drer Chris Froo­me vandt Critérium du Dauphiné- eta­pe­lø­bet for an­den gang i kar­ri­e­ren ef­ter en skar­pt ti­met of­fen­siv li­ge før luk­ke­tid.

Det lå i kor­te­ne. Og det var til at se selv i ru­te­fly­per­spek­tiv, hvad Chris Froo­me og Team Sky hav­de pla­ner om, da det trak op til af­gø­rel­se på ot­ten­de og sid­ste eta­pe i Critérium du Dauphiné.

Al­li­ge­vel for­må­e­de en hårdt figh­ten­de Tejay van Gar­de­ren ( BMC) ik­ke at for­sva­re den gu­le fø­rer­trø­je, da der blev fy­ret op un­der den di­rek­te du­el med Chris Froo­me to en halv km fra mål. Og den 26- åri­ge ame­ri­ka­ner måt­te se kar­ri­e­rens bed­ste re­sul­tat gli­de sig af hæn­de med per­verst små mar­gi­na­ler.

Da Chris Froo­me kryd­se­de stre­gen ef­ter at ha­ve tømt sig til sid­ste ki­lo­jou­le, fik Tejay van Gar­de­ren på de sid­ste 200 me­ter mind­sket tidsta­bet til de 18 se­kun­der, han hav­de ført med in­den start­skud­det i går. Men med 10 bonus­se­kun­der til Froo­me for en eta­pe­sejr var det ak­ku­rat nok til at flå fø­rer­trøj­en af van Gar­de­ren, der til­sy­ne­la­den­de tog det bit­re ne­der­lag som et tjat på en klip­pekæ­be skå­ret i sten­mas­siv fra Mo­unt Rus­h­mo­re.

» Det er ut­ro­ligt. Jeg kun­ne ik­ke ha­ve for­ven­tet det bed­re end i dag. Selv­føl­ge­lig var mi­ne ben træt­te ef­ter i går ( lør­dag, red.) og he­le hol­det led på grund af ar­bej­det da­gen for­in­den. Men al­le løf­te­de hin­an­den. Vi hav­de den gu­le trø­je i sy­ne og gav alt, « sag­de Froo­me til cycling­news.

Den me­to­disk an­lag­te Sky- stjer­ne vandt Critérium du Dauphiné i 2013, in­den han strøg til tops i Tour de Fran­ce ef­ter en al­t­ud­s­let­ten­de magt­de­mon­stra­tion. lbj

GOD GRÆSGANG

Thomas Idskov H a n h a r v und et ol y mpisk guld og ik­ke færr e e nd 1 4 G r and S lam­tur­ne­rin­ger. M en da Ra­fa­el N adal i g år s trøg t il t op s v ed d en l angt min­dre Mer ce­des Cup i Stut tg­art, j ub­le­de ha n m ere en d læn­ge s et .

» Det er ik­ke no­gen hem­me­lig­hed, at je g på gr und af k næpro­ble­mer d e s enes te å r h a r ha ft værs t ved at få mit spil til at f un­ge­re p å d et ly nhu­ti­ge g ræs. Men jeg sy­nes, at man­ge ti ng den s ene­ste uge her i Tys­kland er gå­et op i en hø­je re en­hed for mig. Jeg er lyk­ke­lig for, at min før­ste sejr på g ræs­un­de rl ag i fe m år ( si­den Wim- bledon 2 010, r ed.) e r i h u s, « s ag­de Ra­fa­el Na­dal ef­ter sej­ren på 7- 6, 6- 3 over ser­be­ren Vik­tor Troi­cki .

Tri­um­fen vi l u tvivl­s­omt b ety­de, at m an­ge e k sper­ter v il g ive R afa el Na­dal e n f air v in­der­chan­ce i Wim­b­ledon, der om pr æc is t o u ger bli­ver ser­vet i g ang i L on­don. M e n s ådan ser den 29- å ri­ge spa­ni­er i kke på t in­ge­ne .

» Nat ur lig­vis v il je g fo rsø­ge at gø­re m it b ed­ste i W im­b­ledon, me n d er e r s pil­le­re p å A T P T ou ren, d er på det­te un­der­lag er stær­ke­re end mig. På det­te ti ds­punkt af s æso­nen er a lle t ur­ne­rings­sej­re d og v ig ti­ge. De t g iver go d s elv­til lid, « s ag­de R afa­el Na­dal , der med sej­ren i St uttg art bå­de ind­kas­se­re­de 104.600 eu­ro ( ca. 800.000 k ro­ner) o g e n M er ce­des­sport­s­vog n.

S elv­om h a n s tår not ere t fo r i kke fær­re e nd 6 5 t ur­ne rings­sej­re s id en prof- de­bu­ten i 2 001, h ar R afa­el Na - dals 2015- sæ­son ik­ke væ­ret den bed­ste .

Ha n røg tid­ligt ud a f French Open og h av­de fø r M er­ced es Cu p i k ke v un­det e n fi­na­le s iden fe bru ar i A rgent inas h ovedstad B uenos A ires. Re­sul­ta­ter­ne h ar brag t den t id­li­ge­re ver­den­set­ter ne d s om n um­mer 1 0 på ve rdens­rang li­sten.

» Sej­ren her i Stut tgar t be­ty­der rigt ig t me­get for mig. Den be­vi se r over­for m ig s elv, at je g ig en e r p å r ett e vej, « s ag­de Ra­fae l Na­da l, hv is Wim­b­ledon- for­be­re­del­ser fort­sæt­ter ved den kom­men­de uges op­varm­ningst ur ne­ring A e gon C ham­pions­hips i London.

I ø vrigt bl ev d er p å d e m andl ige tenn iss pi lle­res ATP Tou r i g år s pil­let é n fi­nal e me re. I d en hol land­ske by ’ s- Her­to­gen­bosch v and t f r an­sk­man­den Ni­col as M ahut o ver ra­sken­de 7 - 6 , 6 - 1 o ver D avid G of­fin, Bel­gi­en.

Chris Froo­me kun­ne skif­te sin sor­te Sky- tri­cot ud med en gul ef­ter at ha­ve vun­det den sid­ste eta­pe i Critérium du Dauphiné. Fo­to: AFP

idskov@ spor­ten. dk Ra­fa­el Na­dal vandt for før­ste gang i fem år en græs­tur­ne­rin­gen, da han i går sej­re­de i Mer­ce­des Cup i Stutt­g­art. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.